Kort om Train Alliance

Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark. Bolaget utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners järnvägsanläggningar på strategiska platser i syfte att skapa en effektiv järnvägsinfrastruktur.

Viktig information

Du önskar få tillgång till del av Train Alliance Sweden AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats innehållande information och dokument hänförliga till erbjudandet att teckna aktier i Bolaget med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är föremål för restriktioner och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler, eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i, respektive för närvarande befinner dig i, samt att därefter ta del av informationen på följande sida.

Viktig information

Informationen i denna del av Train Alliance Sweden AB (publ):s (”Bolagets”) webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

De värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om riktigheten eller tillförlitligheten av det prospekt och den information som finns tillgängligt på denna webbplats. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, befinner sig eller är bosatt i Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika att förvärva Värdepapperna.

I Storbritannien distribueras och riktas Värdepapperna enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)­(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen som följer på denna webbplats. En investering eller investeringsåtgärd som omnämns på denna webbplats är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande webbplats kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller som kräver registrering eller godkännande av något förvärv av Värdepapper av dem. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Jag intygar därför att:
1. Jag är bosatt utanför och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea eller Sydafrika; och
2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige, eller (b) utanför Sverige och varje sådan jurisdiktion som omnämns under punkt (1) ovan och, i sådant fall, att jag är behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Tyvärr är informationen på den begärda delen av hemsidan inte avsedd för personer som är bosatta eller fysiskt närvarande i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller USA. Du har inte uppfyllt detta villkor eller bekräftat den nödvändiga informationen. Du kan därför inte nå denna sida.

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom underhåll och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som direkt ger möjlighet till effektivisering och stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance har sitt säte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell förankring. Inom ägarskaran finns bland annat Investment AB Spiltan, Prior & Nilsson Fonder samt Polar Structure.

För att finansiera den kontanta delen av förvärvet av Rikskombiterminalen (se mer information i pressmeddelandet från den 2 februari 2021), dels att möjliggöra ökad tillväxt genom ytterligare förädling av mark och fastigheter har Train Alliance beslutat att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 418 MSEK.

Här hittar du prospektet: Prospekt företrädesemission 2021

Företrädesemissionen i sammandrag och beräknad tidsplan

Antal aktier i Företrädesemissionen

Högst 6 967 702 aktier, varav 800 000 A-aktier och 6 167 702 B-aktier

Teckningskurs

60 SEK

Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

8 Februari 2021

Sista dag för handel inkl. rätt att delta i Företrädesemissionen

9 Februari 2021

Första dag för handel exkl. rätt att delta i Företrädesemissionen

10 Februari 2021

Avstämningsdag

11 Februari 2021

Teckningsperiod

15 Februari - 1 Mars 2021

Handel med Teckningsrätter av serie B

15 Februari - 25 Februari 2021

Handel med BTA av serie B

15 Februari - 10 Mars 2021

Likviddag

8 Mars 2021

Första dag för handel med nya aktier

16 mars 2021