Train Alliance bygger med återvunnet grusmaterial

För att säkerställa ett hållbart miljöarbete använder Train Alliance återvunnet grusmaterial vid anläggande av ny järnvägsinfrastruktur

Vid vår senaste infrastrukturinvestering i Hallsberg som omfattade byggnation av spår och växlar använde vi 100 % återvunnet grusmaterial. Detta har möjliggjorts genom ett samarbete med leverantören Adriansson Schakt och Transport AB, som för drygt ett år sedan investerade i en unik och modern sorteringsanläggning som klarar att sortera, tvätta och återvinna begagnat grusmaterial.

”Miljöprofileringen kommer att utvecklas vidare och bli ett än viktigare inslag i våra kommande investeringar”, säger Joakim Weijmer, VD Train Alliance. 

Genom användning av återvunnet grusmaterial från en lokal leverantör spar vi både transporter och på jordens resurser. Vi använder i stället det som redan finns, men som tills nyligen inte har kunnat användas då massorna inte har varit möjliga att sortera upp och behandla. Detta klarar nu den nya maskinen hos vår leverantör.

”Kvalitén på det material vi köpt in från Adriansson har motsvarat alla de krav vi ställt på ballasten. För kommande utbyggnader kommer vi i största möjliga utsträckning att använda oss av detta, vilket också ligger helt rätt i tiden,” säger Pierre Starck, projektchef Train Alliance.

Nyhetsarkiv

  • Siemens Mobility har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Train Alliance

  • Siemens Mobility har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Train Alliance Sweden AB för att bygga en ny modern lokverkstad i Sverige. Train Alliance kommer att projektera och uppföra verkstadsanläggningen samt hantera uthyrning av verkstaden. Verkstaden etableras i Hallsberg på Rala-området.

  • TRAIN ALLIANCES FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD

  • Teckningsperioden i Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller ”Bolaget”) företrädesemission löpte ut den 1 mars 2021 (”Företrädesemissionen”). Teckningsgraden i Företrädesemissionen uppgick till totalt cirka 147 procent. Bolagets största aktieägare och samtliga av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare tecknade sina respektive pro-rata andelar i Företrädesemissionen. De vederlagsfria garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Train Alliance kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 418 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.