Train Alliance bygger med återvunnet grusmaterial

För att säkerställa ett hållbart miljöarbete använder Train Alliance återvunnet grusmaterial vid anläggande av ny järnvägsinfrastruktur

Vid vår senaste infrastrukturinvestering i Hallsberg som omfattade byggnation av spår och växlar använde vi 100 % återvunnet grusmaterial. Detta har möjliggjorts genom ett samarbete med leverantören Adriansson Schakt och Transport AB, som för drygt ett år sedan investerade i en unik och modern sorteringsanläggning som klarar att sortera, tvätta och återvinna begagnat grusmaterial.

”Miljöprofileringen kommer att utvecklas vidare och bli ett än viktigare inslag i våra kommande investeringar”, säger Joakim Weijmer, VD Train Alliance. 

Genom användning av återvunnet grusmaterial från en lokal leverantör spar vi både transporter och på jordens resurser. Vi använder i stället det som redan finns, men som tills nyligen inte har kunnat användas då massorna inte har varit möjliga att sortera upp och behandla. Detta klarar nu den nya maskinen hos vår leverantör.

”Kvalitén på det material vi köpt in från Adriansson har motsvarat alla de krav vi ställt på ballasten. För kommande utbyggnader kommer vi i största möjliga utsträckning att använda oss av detta, vilket också ligger helt rätt i tiden,” säger Pierre Starck, projektchef Train Alliance.

Nyhetsarkiv

  • Intervju med Joakim Weijmer VD Train Alliance

  • Train Alliance VD Joakim Weijmer intervjuas i podcasten Investeraren angående den stundande företrädesemissionen och förvärvet av rikskombiterminalen i Rosersberg.

  • Train Alliance ingår avtal om att förvärva rikskombiterminalen i Rosersberg

  • Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Stockholm Nord Kombiterminal AB (”Rikskombiterminalen” eller ”Förvärvet”), en av få rikskombiterminaler i Sverige och en av Sveriges största fullserviceterminaler med anslutning till Trafikverkets infrastruktur. Inom området som förvärvas finns outnyttjade expansionsytor som kompletterar och förädlar Train Alliances befintliga markinnehav i området. Köpeskillingen uppgår till 302 MSEK och består dels av en kontant del, dels en aktiedel av nyemitterade B-aktier i Train Alliance (”Vederlagsaktierna”). Säljare är Kilenkrysset-koncernen genom det helägda dotterbolaget Kilenkrysset Rail AB. Kilenkrysset är ett fastighetsbolag med cirka 6 miljarder SEK under förvaltning och är sedan tidigare delägare i Train Alliance. För att kunna genomföra Förvärvet har styrelsen i Train Alliance beslutat om en apportemission av Vederlagsaktierna där betalning sker genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Rikskombiterminalen. Styrelsen har vidare fattat beslut om en fullt garanterad företrädesemission (”Företrädesemissionen”). För ytterligare information om Företrädesemissionen, se separat pressmeddelande.