Train Alliance får i uppdrag att genomföra en lokaliseringsutredning

Kilenkrysset ger Train Alliance i uppdrag att genomföra en lokaliseringsutredning inför etablering av en ny uppställningsbangård

Kilenkrysset har etablerat och äger Sveriges enda TEN standardiserade kombiterminal som kan ta emot och hantera tåglängder om 750 meter. Terminalen är en av landets riktigt stora med direkt järnvägsanslutning till ostkustbana. Terminalen har ett optimalt läge i Rosersberg i landets hetaste tillväxtregion. Den har fått titeln Rikskombiterminal och den ligger strategiskt i Rosersberg i Sigtuna kommun och är grannen med logistikcentrum Stockholm nord.

Idag trafikeras Rikskombiterminalen bl.a. med tåg från Gävle, och en tågpendel från norra Tyskland och för att möta ett ökat framtida behov behöver områdets järnvägskapacitet säkerställas. 

Kilenkrysset är delägare i logistiksatsningen järnvägscentrum Stockholm nord och ger nu Train Alliance ett uppdrag att genomföra en lokaliseringsutredning för en ny uppställningsbangård för att säkerställa godstrafiken i och kring Rikskombiterminalen.

Godstrafiken på järnväg har en ökande och stadig tillväxt och det saknas enligt Kilenkrysset egna bedömning ca 5000 meter spåruppställning och det ska nu investeras i kapp under ledning av Kilenkrysset. Det som behöver byggas är en anpassad och flexibel bangård med och förbigångsspår.

Med en utökad uppställningskapacitet i anslutning till Rikskombiterminalen kan även kapacitets-behovet på intilliggande järnvägslinjer fördelas bättre då planeringsförutsättningarna för ankomst och avgång till terminalen kan styras effektivare. Uppställningskapaciteten kommer fungera som en sluss till och från terminalen vilket minskar behovet att tomkörningar från ”annan plats” då järnvägs-vagnarna är där de skall vara i rätt tid.  

Investeringsvolymen om bangården byggs och etableras beräknas till ca 850 MSEK.

 Avgörande för platsval och etablering kommer att vara närheten till terminalen i kombination med flödeslösning och flexibel uppställning av järnvägsfordon inklusive enklare tillkommande service och terminaltjänster. Vi är stolta över möjligheten att få hjälpa Kilenkrysset med detta arbete, säger Joakim Weijmer, vd Train Alliance.

En etablering stärker järnvägens attraktion och konkurrenskraft. Våra stora investeringar inom logistik i Rosersberg behöver klimatsmarta transporter vilket gynnar både vår miljö och i ett större perspektiv även de nationella klimatmålen, säger Jan Persson, ordförande Kilenkrysset.

Nyhetsarkiv

  • Intervju med Joakim Weijmer VD Train Alliance

  • Train Alliance VD Joakim Weijmer intervjuas i podcasten Investeraren angående den stundande företrädesemissionen och förvärvet av rikskombiterminalen i Rosersberg.

  • Train Alliance ingår avtal om att förvärva rikskombiterminalen i Rosersberg

  • Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Stockholm Nord Kombiterminal AB (”Rikskombiterminalen” eller ”Förvärvet”), en av få rikskombiterminaler i Sverige och en av Sveriges största fullserviceterminaler med anslutning till Trafikverkets infrastruktur. Inom området som förvärvas finns outnyttjade expansionsytor som kompletterar och förädlar Train Alliances befintliga markinnehav i området. Köpeskillingen uppgår till 302 MSEK och består dels av en kontant del, dels en aktiedel av nyemitterade B-aktier i Train Alliance (”Vederlagsaktierna”). Säljare är Kilenkrysset-koncernen genom det helägda dotterbolaget Kilenkrysset Rail AB. Kilenkrysset är ett fastighetsbolag med cirka 6 miljarder SEK under förvaltning och är sedan tidigare delägare i Train Alliance. För att kunna genomföra Förvärvet har styrelsen i Train Alliance beslutat om en apportemission av Vederlagsaktierna där betalning sker genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Rikskombiterminalen. Styrelsen har vidare fattat beslut om en fullt garanterad företrädesemission (”Företrädesemissionen”). För ytterligare information om Företrädesemissionen, se separat pressmeddelande.