Train Alliance utför uppdrag åt Norrtåg AB i Umeå

Norrtåg AB som ägs av regionala kollektivtrafikmyndigheten har investerat i en singelsvarv från Hegenscheidt-MFD till verkstaden i Umeå vilken nu skall övertas från tillverkaren

Train Alliance har fått uppdrag av Norrtåg AB att förbereda och genomföra en SAT (Site Acceptance Test) i egenskap som teknisk konsult då Train Alliance har erfarenhet av denna typ av processer från egna anläggningar.

Syftet med SAT är att på plats testa och dokumentera alla funktioner och gränssnitt innan övertagande och garantiperioden tar vid.

SAT genomfördes 15 och 16 september 2020 på plats i Umeå och uppdraget är ett stöd till Norrtåg AB.

Målet är att hjulsvarvning skall komma igång efter SAT och utbildning av personalen i Umeå.

Nyhetsarkiv

  • Siemens Mobility har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Train Alliance

  • Siemens Mobility har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med Train Alliance Sweden AB för att bygga en ny modern lokverkstad i Sverige. Train Alliance kommer att projektera och uppföra verkstadsanläggningen samt hantera uthyrning av verkstaden. Verkstaden etableras i Hallsberg på Rala-området.

  • TRAIN ALLIANCES FÖRETRÄDESEMISSION ÖVERTECKNAD

  • Teckningsperioden i Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller ”Bolaget”) företrädesemission löpte ut den 1 mars 2021 (”Företrädesemissionen”). Teckningsgraden i Företrädesemissionen uppgick till totalt cirka 147 procent. Bolagets största aktieägare och samtliga av Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare tecknade sina respektive pro-rata andelar i Företrädesemissionen. De vederlagsfria garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Train Alliance kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 418 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.