Regulatory

Train Alliance bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2023

Oktober – december 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 62,9 (25,8) mkr, varav 24,0 (3,8) mkr utgjordes av avyttring av anläggningar
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,5 (7,9) mkr
 • Nettoresultatet uppgick till 17,5 (22,2) mkr
 • Resultatet per aktie var 0,22 kr (0,28)
 • Det justerade substansvärdet uppgick till 37,5 kronor per aktie
 • Soliditeten uppgick till 72,3% (89,2%)

Helåret 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 272,7 (265,0) mkr, varav 106,4 (120,0) mkr utgjordes av avyttring av anläggningar
 • Rörelseresultatet uppgick till 38,9 (121,0) mkr
 • Nettoresultatet uppgick till 36,9 (116,7) mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,46 kr (1,47)

Händelser under kvartalet

 • Train Alliance beslutade att investera ca 76 MSEK i en ny modern lokverkstad i Borlänge som hyrs ut till tyska Akiem under 25 år. Verkstaden planeras stå klar under hösten 2024.
 • Marksäkringsavtal tecknades med Siemens Mobility med avsikt att etablera en ny modern lokverkstad i Malmö.
 • Planbesked erhölls för ett markområde på 91,5 ha i Tillberga, Västerås

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen föreslår en utdelning på 0,23 kr per aktie
NYCKELTAL Q4 2023 Q4 2022 2023 2022
Rörelseintäkter, tkr 62 917 25 778 272 717 265 027
Rörelseresultat, tkr 11 482 7 853 38 945 121 010
Periodens resultat, tkr 17 497 22 232 36 918 116 687
Resultat per aktie, kr* 0,22 0,28 0,46 1,47
Rörelsemarginal, % 18,2 30,5 14,3 45,7
Kassaflöde löpande verksamhet, tkr 267 208 -158 361 300 600 -234 731
Justerat substansvärde/ aktie, kr* 37,5 44,4 37,5 44,4
Soliditet, % 72,3 89,2 72,3 89,2

 

 

 

 

 

 

          

VD har ordet – Händelserikt 2023 pekar ut färdigriktningen för 2024

När vi nu lägger fjärde kvartalet och därmed 2023 till handlingarna kan jag konstatera att året blev som förväntat händelserikt med både leveranser och nya avtal. Vi stärkte organisationen för att kunna leverera fler kunduppdrag och hantera en större förvaltning allteftersom nya anläggningar tas i drift.

Utvecklingen av Sigtuna fortsätter

Utvecklingsprojekten i Sigtuna tog stora och viktiga steg framåt. Funktionsutredningen för ny järnvägskapacitet i Brista är efter förseningar nu på slutremiss. När denna fastställts ska ett genomförandeavtal tecknas med Trafikverket som styr och reglerar projektering och krav på den nya järnvägsanläggningen. För att framtidssäkra Rikskombiterminalen i Rosersberg startade arbete med en utökad detaljplan för att terminalen ska kunna ta emot 1 050 m långa tåg, vilket sker på Train Alliance område.

För att finansiera de planerade investeringarna i Brista ansökte vi om EU-bidrag med förväntat beslut i juli 2024. Ansökan har stöd av Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringskansliet och av Göteborgs Hamn som har intresse att öka sina volymer på järn-väg till Stockholm. Kundintresset är påtagligt och under sista kvartalet 2023 ökade antalet godståg till Rikskombiterminalen. Ytterligare kapacitet behövs för att möta efterfrågan.

Stort intresse när Hallsberg tar form

Under 2023 byggde vi den nya lokverkstaden till Siemens Mobility på rekordtid. Verkstaden levererades under fjärde kvartalet och efter en välbesökt invigning i november tog intrimning och kompletteringar vid.

I Hallsberg Rala arbetar vi med att skapa nya väganslutningar till det planerade logistikområdet. Intresset är stort med flera förfrågningar från potentiella kunder.

Flera nya kunder i linjenätet

I det nya linjenätet för godstrafiken tecknade vi under fjärde kvartalet ett 25-årigt hyresavtal med Akiem Technic Germany GmbH & Co.KG. avseende en ny lokverkstad i Borlänge som ska stå klar under senare delen av 2024. Train Alliance investerar 76 mkr i den 1 300 kvm byggnaden med spåranläggning.

För den nyförvärvade fastigheten i Malmö tecknade vi ett marksäkringsavtal med Siemens Mobility som även här önskar etablera en ny lokverkstad, på liknande sätt som i Hallsberg.

Samarbetet med Göteborgs Hamn tag ytterligare steg i rätt riktning under fjärde kvartalet med placering av en ny lok- och vagnverkstad i anslutning till hamnen. Vi har ett antal intressenter som vill bedriva verksamhet i verkstaden.

Arbetet med detaljplan på verksamhetsområdet i Tillberga om 915 000 kvm har drivits effektivt under 2023. I utvecklingsarbetet ingår en järnvägsanslutning till fastigheten, vilket sker i samordning med Trafikverket. Min bedömning är att vi inom några år bör ha järnvägsklar mark för etableringar i Tillberga.

Samarbetet med Ånge kommun och de olika verksamhetsutövarna med järnvägsberoenden har tagit stora steg framåt och kommer att fördjupas under 2024.

Under 2023 fortsatte även olika konceptstudier, bland annat i Kalmar där vi bidrar i utformningen av verkstadsdepå för en ny typ av regionaltåg. 

Välfylld orderbok inför 2024

Vi kan konstatera och summera att 2023 blev ett händelserikt år som både innehöll leveranser och nya avtal. Vi har en välfylld orderbok inför 2024 och för flera spännande kunddiskussioner, inte minst kring järnvägsansluten logistik.

Tillsammans med styrelsen utvärderar vi möjligheter att för aktiemarknaden förtydliga koncernens intjäning och värdeskapande.

Slutligen vill jag på Train Alliance Sweden vägnar tacka våra kunder, investerare och aktieägare som vi har till uppgift att ansvara inför på bästa sätt.

Joakim Weijmer, VD Train Alliance

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande och återfinns på följande länk: https://www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

Denna helårsrapport är sådan information som Train Alliance är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024, kl. 08.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza Bank AB

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialiserat fastighetsbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza som Certified Adviser.