Regulatorisk

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Juli–september 2022

 • Rörelsens intäkter ökade 147 procent till 74,2 (30,0) mkr, varav reavinst från försäljning av Riksterminalerna i Sigtuna svarade för 49,9 mkr
 • Rörelseresultatet steg till 49,0 (3,8) mkr
 • Resultat efter skatt ökade till 45,3 (2,0) mkr
 • Resultatet per aktie ökade till 1,72 kr (0,09)
 • Det justerat substansvärdet per aktie steg till 132,37 kr (67,98 kr vid årsskiftet)

Januari–september 2022

 • Rörelsens intäkter steg 180 procent till 239,2 (85,3) mkr, varav reavinst från försäljning av Rikskombiterminalerna i Sigtuna utgjorde 115,9 mkr
 • Rörelseresultatet steg till 113,1 (11,4) mkr
 • Resultat efter skatt ökade till 94,4 (5,1) mkr
 • Resultatet per aktie ökade till 3,58 (0,24) kr

Nyckeltal Q3 2022 Q3 2021 9M 2022 9M 2021 2021
Rörelseintäkter, tkr 74 236 30 006 239 249 85 293 141 882
Rörelseresultat, tkr 49 022 3 765 113 149 11 408 25 520
Periodens resultat, tkr 45 347 2 007 94 439 5 141 19 380
Resultat per aktie, kr 1,72 0,09 3,58 0,24 0,78
Rörelsemarginal, % 66,0 12,5 47,3 13,4 18,0
Kassaflöde löpande verksamhet, tkr -36 332 4 332 -76 370 -18 070 -20 612
Justerat substansvärde per aktie, kr 132,37 67,90 132,37 67,90 67,98

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Inga väsentliga händelser inträffade under tredje kvartalet

Övriga händelser

 • Siemens Mobility tecknade ett 25-årigt hyresavtal med Train Alliance Sweden AB på en ny modern lokverkstad i Sverige. Train Alliance avser att uppföra verkstadsanläggningen i Hallsberg, med byggstart under första kvartalet 2023
 • Train Alliance erhöll miljöcertifiering enligt ISO 14001:2015.
 • Diskussioner inleddes med Göteborgs Hamn om att etablera en järnvägsansluten inlandsterminalverksamhet med direktkoppling till Göteborgs hamn. Avsikten är att hantera transport och omlastning av trailers, containrar och fordon.

VD har ordet

Sigtuna fortsätter att lyfta resultatet

Trafiken tillbaka efter pandemin

Järnvägstrafiken har nu ökat så att persontrafiken nu i princip är tillbaka på samma trafikvolymer som före pandemin år 2019. Efter­frågan på godstrafik på järnväg fortsätter att öka primärt drivet av höga drivmedelskostnader, chaufförsbrist och ambit­ionen att minska miljöpåverkan, tre faktorer som stärker tågets konkurrenskraft. Utmaningen för branschen är att få spår­kapaciteten att räcka till de önskade tåglägena inom både person- och godstrafiken.

Försäljning fortsätter lyfta resultatet 

Intäkter och resultat lyftes av försäljningen av Rikskombitermi­nalen i Sigtuna även under tredje kvartalet, då vi slutförde våra åtaganden och därmed också kunde slutföra den successiva vinstavräkningen genom att boka ytterligare 50 mkr i reavinst, utöver de 66 mkr som bokades under andra kvartalet. Försälj­ningen ska slutregleras före årsskiftet och kommer då att stärka vår kassa med 288 mkr, utan ytterligare resultateffekter.

Lönsamheten i övrig verksamhet påverkades av prisökningar på material i våra pågående anläggningsprojekt. För kommande projekt har vi säkrat merparten av materialpriserna och räknar därmed till att från och med 2023 återgå till normala lönsam­hetsnivåer.

Anläggningar växer fram

Arbetet med den nya underhållsverkstaden för spårgående arbetsfordon i Hallsberg är under slutförande så att verkstaden ska kunna tas i drift i november/december. Detta blir den första verkstaden i Sverige som byggs enligt kraven inom EU:s taxo­nomi som ställer stora krav på hela cykeln från materialval, upp­handling, och utförande till plan för framtida avveckling.

Projektering av den nya toppmoderna lokverkstaden i Hallsberg som ska användas av Siemens Mobility pågår med planerad byggstart under första kvartalet 2023.

Kapacitets- och funktionsutredningen för Rikskombiterminalen i Sigtuna norr om Stockholm som vi gör tillsammans med Trafikverket, ska vara klar till årsskiftet och blir starten för nästa utbyggnad. Terminalen behöver mer spårkapacitet för att vidare­utvecklas i både volym och funktion med målet att på allvar möjliggöra mer godstransporter på järnväg till och från Stock­holmsområdet. 

Linjestrukturen i de tunga stråken

Vårt arbete att utveckla underhållsanläggningar till linjenätet för godstrafik i Sverige fortgick under kvartalet med en miljö- och geoundersökning i Malmö samt säkring av mark i Borlänge. Diskussioner om lokalisering i Göteborgsområdet pågår vilket tillsammans med våra andra lokaliseringar säkerställer kapacitet i de stora stråken.

Våra samarbeten och uppdrag

Samarbetet med hamnarna både i Trelleborg och Göteborg fortsätter med målet att överföra mer godsvolymer till järnvägen.

Våra tjänster kring koncept och järnvägsinfrastruktur för de olika industrietableringar i norr fortgår, vilka vi är stolta över att kunna bidra till.

Miljö och certifikat

Under kvartalet blev vår miljöcertifiering klar enligt ISO 14001:2015 vilket tillsammans med vår tidigare kvalitetscertifie­ring enligt ISO 9001:2015 och vårt säkerhetstillstånd för infra­strukturförvaltning av huvudspår, är viktiga grundpelare i vår verksamhet. 

Med den utveckling som sker inom marknaden så ser vi fortsatt positivt utvecklingen och vi står väl rustade för vårt fortsatta arbete.

Joakim Weijmer, VD

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande och återfinns på följande länk: https://www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

Denna delårsrapport är sådan information som Train Alliance är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022, kl. 08.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza Bank AB

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialiserat fastighetsbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza som Certified Adviser.