Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Train Alliance AB är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning och dess bolagsstyrning bygger på bolagsordningen, regelverket för Nasdaq First North Growth Market, andra tillämpliga regler och normer, samt andra instruktioner och policyer.

BolagsstyrningsstrukturAktieägare - Röstar på bolagsstämmaBolagsstämma - Väljer styrelse och revisorStyrelse - Utser VD och beslutar om mål och strategierRevisor - Lämnar informationVD - Utser ledningLedningExterna styrinstrument: Aktiebolagslagen,Årsredovisningslagen,Nasdaq First North Rulebook. Interna styrinstrument: Bolagsordning,Arbetsordning för styrelsen,Instruktioner för VD och finansiell rapportering,Policyer.

policys

Verksamheten är ISO-certifierad och policys har utformats för kvalitet, miljö och trafiksäkerhet.