Sigtuna

Sigtuna

Train Alliance äger drygt 400 000 kvm mark i Sigtuna, med järn­vägsanslutning i både nord och syd. Området ingår i Järnvägscentrum Stockholm Nord som är en ambitiös logistiksatsning och ett sammanhängande systemområde som omfattar cirka 500 000 kvm spåransluten mark för etablering av olika logistiktjänster. Området är redan idag ett viktigt logistiskt nav för flera offentliga och privata aktörer.

Strategiskt arbete fortgår med kommunen och andra markägare för att fortsätta att utveckla området och ge det en så ändamålsenlig utformning som möjligt, varför Train Alliance innehav kan förändras via markbyten. På bolagets mark finns Arlandas bränsle­depå som klassificeras som riksintresse, vilket ger det särskilt prioritet hos myndigheter.

I januari 2022 vann detaljplan för området laga kraft. Tillsam­mans med Trafikverket utreder Train Alliance behovet av att för­stärka kapaciteten i Rosersberg och Brista. Utredningen ska ligga till grund för fortsatt utbyggnad av kapacitet och funktion i syfte att väsentligt öka områdets godskapacitet. Train Alliance för dialoger med TEN-T-hamnarna (järnvägskopp­lade hamnar) om att hantera väsentligt större godsvolymer på området.