Marknad

Marknad

Sveriges järnvägsnät består av ca 15 600 kilometer spår som till 90% förvaltas av Trafikverket. Vid sidan av staten finns andra större spårägare som Arlandabanan, Inlandsbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Öresundsförbindelsen. Olika typer av anslutande spårnät förvaltas av andra aktörer såsom industrier, kommuner och företag som Train Alliance.

Dagligen reser 300 000 personer sammanlagt 360 000 kilometer med tåg, samtidigt som 530 godståg kör 120 000 kilometer med 220 ton gods, visar Trafikverkets statistik. Tågen körs av 11 renodlade persontrafiksföretag, 13 godsoperatörer och två företag kör både person- och godståg.

Tågresandet har ökat kraftigt under de senaste 30 åren, med vad som bedöms vara en tillfällig tillbakagång under pandemiåren till 2016 och 2017 års nivåer. Även godstrafiken ökar, pådriven av ekonomisk tillväxt och klimatomställning.

Idag råder det kapacitetsbrist inom den svenska järnvägen. Kapacitetsutnyttjandet mäts kontinuerligt och varierar kraftigt mellan olika banor. Kapaciteten avgörs av antal tåg och deras tidtabeller, men även spårens utformning i enkel- och dubbelspår, möjligheter att mötas på enkelspår och att gå förbi varandra på dubbelspår, etc.

I takt med att antalet tåg på järnvägsnätet ökat har det uppstått brist på plats för tågunderhåll och uppställning. Tågoperatörer investerar i nya fordon vilka kräver moderna verkstäder.

En upprustning av järnvägen pågår där sliten räls, signalsystem och kontaktledningar byts ut för att göra transporterna mer pålitliga och ge plats för fler tåg. Ny teknik införs som öppnar för en smartare och effektivare drift. EU driver på förändrade regelverk och standarder som stärker järnvägens konkurrenskraft, bland annat inom Shift2Rail, vilket även svenska politiker och myndigheter stödjer.

Train Alliance projekterar och förvaltar kompletta järnvägsanläggningar i strategiska lägen så att utbyggnaden av järnvägen får förutsättningar att fylla sitt syfte.

Aktörer

Expandera för att se fler detaljer: