Risker

Externa, kommunala och statliga aktörer

Bolaget är beroende av externa aktörers beslutsfattande. Det finns en risk att bolagets riktning och framgång i framtida affärer och investeringar påverkas av beslut från externa aktörer så som kommuner, Trafikverket och Regioner, exempelvis avseende frågor om verksamhetstillstånd, detaljplanelagd mark och bygglov. Sådana beslut riskerar att förändra marknadsförutsättningarna samt förutsättningarna för att göra nya affärer och investeringar, vilket kan komma att ha en negativ inverkan på bolagets strategi och resultat.

Markförädling

I arbetet med att identifiera lämpliga geografiska områden kan Train Alliance komma att ta del av information från tredje man avseende detaljplaneprocesser och framtida markanvändning, som ligger till grund för investerings- och projektbeslut. Sådan information kan visa sig var felaktig eller komma att ändras genom myndighetsbeslut, vilket i förlängningen kan innebära att Train Alliance genomför projekt på ogynnsamma geografiska platser, vilket kan ha en negativ effekt på balansräkning och samlat värde.

Ledande befattningshavare och kompetens

Train Alliances ledande befattningshavare har omfattande kompetens och erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. Bolagets framtida tillväxt bedöms i hög grad bero på företagsledningens och styrelsens kunskap, erfarenhet och engagemang. Det föreligger risk för att Train Alliance inte kommer att kunna behålla dessa ledande befattningshavare eller att bolaget inte kommer att kunna rekrytera ny kvalificerad personal i framtiden. Brist på kompetens eller resurser kan i förlängningen få negativa konsekvenser på konkurrenskraft, organisation och möjlighet att uppnå bolagets strategiska mål.

Projektbaserad verksamhet

Train Alliance bedriver genom sin verksamhet kontinuerligt ett flertal större projekt i såväl detaljplane- som genomförandefas. I de individuella projekten finns ett flertal operativa risker som kan innebära ökade kostnader eller tidsförskjutningar, vilket kan ha en negativ inverkan på bolagets resultaträkning.

Konkurrenter

Den svenska marknaden för järnvägstransporter har genomgått en stegvis avreglering från ett slutet monopol till en öppen marknad. Från den 1 oktober 2010 är järnvägstransporter fullt ut avreglerad. Kvar idag finns ett flertal aktörer på marknaden för järnvägstransporter med statligt ägande och starkt finansiellt stöd. Train Alliances konkurrenter, såväl statliga som regionala, kan har större resurser och kapacitet än Bolaget för att bättre stå emot nedgångar på marknaden samt konkurrera mer effektivt. Dessutom kan konkurrenterna ha en högre tolerans för lägre avkastningskrav. Train Alliance kan därför tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. I det fall Train Alliance inte lyckas med att vidta sådana åtgärder finns en risk att konkurrenssituationen skulle ha en negativ inverkan på bolaget genom förlust av marknadsandelar eller genom ökad prispress och minskad lönsamhet.