Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Train Alliance AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Hallsberg kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva investering och förvaltning av fastigheter antingen direktägda eller ägda via bolag,
främst fastighetsfaciliteter för tågverksamhet såsom verkstäder, logistikhallar och andra faciliteter
relaterade till tåg, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 650 000 000 kronor och högst 2 600 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 78 000 000 000 och högst 312 000 000. Aktier av två slag får ges ut, serie A och
serie B. Aktier av serie A och serie B får ges ut till ett antal motsvarande det högsta antal aktier som kan
ges ut enligt denna bolagsordning.
Aktier tillhörande serie A ska ha tio (10) röster och aktier tillhörande serie B ska ha en (1) röst

§ 6 Aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A
och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma
aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med
primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet
aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom
lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de
aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om
kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande
till det antal aktier av samma aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag
ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i
möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt
slag.

§ 7 Omvandlingsförbehåll för A-aktier

Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B efter skriftlig framställning av aktieägaren hos
bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen
inte avser ägarens hela innehav av aktier av serie A, vilka av dessa aktier omvandlingen avser.
Omvandlingen ska anmälas för registrering utan dröjsmål och är verkställd när registrering har skett.

§ 8 Styrelse och verkställande direktör

Styrelsen består av lägst tre och högst tolv ledamöter med högst fem suppleanter. Bolaget ska ha en
verkställande direktör som utses av styrelsen.

§ 9 Revisorer

Bolaget ska ha en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande
fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 10 Kallelse och plats för bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets
webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
Kallelse till ordinär bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av
bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor
före stämman.
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i
kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före
stämman.
Bolagsstämma ska hållas i Hallsberg, Malmö eller Stockholm. Bolagsstämma får även hållas helt digitalt.


§ 11 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna
till dess ordförande vid stämman valts.

§ 12 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  samt
  c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och
  eventuella revisorssuppleanter alternativt registrerat revisionsbolag.
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer, revisionsbolag samt eventuella
  revisorssuppleanter.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
  bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 14 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsförbehåll enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.