Mark & fastigheter

Mark & fastigheter

Vi skapar förutsättningar för järnvägsklar mark

Ett viktigt inslag i koncernens verksamhet är den kring ägande, förvaltning och förädling av de strategiska mark­tillgångar bolaget innehar. Verksamheten går ut på att förbereda och göra marktillgångar klara för järnvägs­verksamhet.

För att göra marken järnvägsklar skapar Train Alliance förutsättningar och ansöker om samtliga de tillstånd som krävs för att etablera en järnvägs­verksamhet i ett sidosystem. Utöver beslutad detaljplan så behöver det också finnas anslutningsmöjligheter till Trafikverkets huvudsystem. Processerna som krävs för att mark ska bli järnvägsklar är tidskrävande och komplexa. Förädlingsarbetet syns inte i resultaträkningen förrän vid försäljning eller när en etablering skett på marken.

Markinnehaven i Hallsberg och Sigtuna är järnvägsklara sedan 2019 respektive 2022 med totalt drygt en miljon kvadratmeter mark för järnvägsändamål med anslutning till Trafikverkets huvudsystem och detaljplaner som anger järnvägsverksamhet. Därutöver håller Train Alliance på att skapa ett nationellt linjenät för lok- och godsvagnsunderhåll och har för detta säkrat järnvägsklara lokaliseringar och mark även i Malmö, Göteborg, Borlänge, och Luleå/Boden.  Förädlingsprocesser för att skapa järnvägsklar mark bedrivs för närvarande i Västerås.

Train Alliance söker kontinuerligt efter markområden som kan vara av intresse för kunder. Projekteringsprocessen tar hänsyn till en rad unika faktorer som gör marken lämplig för järnvägsändamål. Tidigt i processen studeras järnvägens omlopp, trafikprognoser, kommande fordonsanskaffningar, nuvarande verkstadsstrukturer och dess operativa förmåga. Metodiken har resulterat i en intern databas som används vid framtagandet av beslutsunderlag.

Markområden

Typ av mark

Siffrorna avser 22 februari 2024.

Vägen till järnvägsklar mark: 1.Identiflerat markområde. Utvärdering av mark pågår. Ingen anslutning til tågbana och Ingen detaljplan i laga kraft, det vil säga inte järnvägsklar mark.2.Tidigt påbörjad detaljplane- process. Delar av tillstånd klara. Relevanta dialoger med olika målgrupper.3.Tillstånd som detaljplane- process och anslutning till tågbana I process och nåra ett godkännande. Identifierad kundefterfrågan men svagt underlag på grund av icke färdigsställda tillstånd. Uppskattningsvis två (2) år kvar til järnvägsklar mark.4.Markföräding färdig. Mark redo för etablering. Betydande värdeutveckling på markinnehav.
Vägen till järnvägsklar mark: 1.Identiflerat markområde. Utvärdering av mark pågår. Ingen anslutning til tågbana och Ingen detaljplan i laga kraft, det vil säga inte järnvägsklar mark.
2.Tidigt påbörjad detaljplane- process. Delar av tillstånd klara. Relevanta dialoger med olika målgrupper.
3.Tillstånd som detaljplane- process och anslutning till tågbana I process och nåra ett godkännande. Identifierad kundefterfrågan men svagt underlag på grund av icke färdigsställda tillstånd. Uppskattningsvis två (2) år kvar til järnvägsklar mark.
4.Markföräding färdig. Mark redo för etablering. Betydande värdeutveckling på markinnehav.

Områden

Sigtuna

Train Alliance äger drygt 300 000 kvm mark i Sigtuna, med järn­vägsanslutning i både nord och syd. Området ingår i Järnvägscentrum Stockholm Nord som är en ambitiös logistiksatsning och ett sammanhängande systemområde som omfattar cirka 500 000 kvm spåransluten mark för etablering av olika logistiktjänster. Området är redan idag ett viktigt logistiskt nav för flera offentliga och privata aktörer.

Hallsberg

Train Alliance äger drygt 900 000 kvm mark i Hallsberg, Rala. Området är detaljplanelagt för järnvägsändamål och utgör så kallad exploateringsmark för etablering.

Nationellt nätverk

Hallsberg och Sigtuna är båda stationer i det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. TEN-nätet är kopplat till ett antal EU-projekt, bland annat Shift2Rail som syftar till att bygga ut infrastrukturen i Europa för att på sätt knyta samman region­erna.

Train Alliance som investering

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet.