Hållbarhet

Hållbarhet

Med utgångspunkt i EU:s taxonomi arbetar Train Alliance aktivt för att kontinuerligt minska sin miljöpåverkan. Kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser är en viktig utgångspunkt för affärsverksamheten och miljöperspektivet ska finnas med i viktiga beslut, i syfte att skapa långsiktigt värde för kunder, medarbetare, aktieägare och för samhället i stort.

Bolaget eftersträvar en helhetssyn på miljöfrågor genom att bland annat utbilda sin egen organisation om verksamhetens miljöeffekter. Inriktningen är att vidta miljöfrämjande åtgärder så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

I verksamhetskoncept är miljöaspekten en naturligt integrerad del. Vid etableringar och utformning av anläggningar arbetar Train Alliance för att leverera miljöcertifierade anläggningar. Detta återspeglas genomgående i funktionstänk, materialval, genomförande, avfallshantering, energieffektiv drift samt inom arbetsmiljö och personalsäkerhet. Train Alliance är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015 och avser att välja miljöcertifieringssystemet BREEAM.