Disclaimer

VIKTIG INFORMATION

Du önskar få tillgång till del av Train Alliance Sweden AB (publ):s (”Bolaget”) webbplats innehållande information och dokument hänförliga till erbjudandet att teckna aktier i Bolaget med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är föremål för restriktioner och får inte lämnas, spridas eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller i någon del, till eller i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler, eller skulle kräva att ytterligare registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Vi ber dig därför ange vilket land du är bosatt i, respektive för närvarande befinner dig i, samt att därefter ta del av informationen på följande sida.

Ange det land där du är bosatt i:

Ange det land där du befinner dig: