Vår verksamhet

Vår verksamhet

Train Alliance förvärvar strategiskt placerad mark som utvecklas så att den blir järnvägsklar samt bebygger marken med anläggningar för underhåll och logistik av tåg- och järnvägsinfrastruktur. Bolaget har byggts successivt och har idag drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen, varav ca 40% är exploateringsmark och ca 60% detaljplanelagd mark. Vissa av de anläggningar bolaget arbetar med klassas som riksintressen, medan andra har hög prioritet hos lokala beslutsfattare och stora kunder.

Unika markområden, specialistkunnande på järn­vägsområdet, stark fastighetsexpertis och flera olika typer av tillstånd ger Train Alliance en stark position i sin nisch. Järnvägsklar mark och anläggningar säljs av eller hyrs ut på långa kontrakt.

Ekonomisk tillväxt och klimatomställ­ning är viktiga drivkrafter för ökad godstrafik på järnväg, samtidigt som det råder brist på järnvägsanläggningar. EU agerar för att förändra regelverk och standarder som stärker järn­vägens konkurrenskraft, vilket också stöds av svenska politiker och myndigheter. Många företag arbetar aktivt med att sänka sina klimatavtryck från transporter, där en flytt från väg till järnväg kan ge stor effekt.

Train Alliance ser unika möjligheter att bygga värden under 2020-talet. Genom att skapa ett nätverk av moderna järnvägs­anläggningar i rätt lägen avser bolaget möta en uttalad efter­frågan som löper in på 2070-talet. Finansiellt är målet att bygga upp ett starkt kassaflöde som möjliggör god direktavkastning till aktieägarna.