Train Alliance i korthet

Train Alliance i korthet

Train Alliance förvärvar strategiskt placerad mark som utvecklas så att den blir järnvägsklar, bebygger marken med anläggningar för underhåll och logistik av tåg- och järnvägsinfrastruktur. Bolaget har byggts successivt och har idag 3,1 miljoner kvm mark i strategiska lägen, varav ca 60% är exploateringsmark. Vissa av de anläggningar bolaget arbetar med klassas som riksintressen, medan andra har hög prioritet hos lokala beslutsfattare och stora kunder.

Unika markområden, omfattande specialistkunnande, stark fastighetsexpertis och särskilda tillstånd ger Train Alliance en stark position i sin nisch. När marken är färdigförädlad säljs eller hyrs mark och anläggningar ut på långa kontrakt.

Ekonomisk tillväxt och klimatomställ­ning är viktiga drivkrafter för ökad godstrafik på järnväg, vilket förstärker den rådande bristen på järnvägsanläggningar. Parallellt verkar EU för att förändra regelverk och standarder för att stärka järn­vägens konkurrenskraft, vilket också stöds av svenska politiker och myndigheter. Många företag arbetar aktivt med att sänka sina klimatavtryck från transporter, där en flytt från väg till järnväg kan ge stor effekt.

Train Alliance ser unika möjligheter att bygga värden under 2020-talet. Genom att skapa ett nätverk av moderna järnvägs­anläggningar i rätt lägen avser bolaget möta en uttalad efter­frågan som löper in på 2070-talet. Finansiellt är målet att bygga upp ett starkt kassaflöde som möjliggör god direktavkastning till aktieägarna.