Varför investera i Train Alliance

Varför investera i Train Alliance

Attraktiv och unik affärsmodell

Train Alliance utvecklar mark så att den kan nyttjas för järnvägens kringfunktioner med bland annat verkstäder, logistik och uppställningsplatser. I direkt anslutning till järnvägsspår uppförs anläggningar på uppdrag av kunder som sedan antingen köper eller hyr dessa terminaler och verkstäder. För kringliggande icke spåransluten mark tillämpas en rad olika affärsmodeller för att möta kundernas behov.

Klimathänsyn driver på efterfrågan på Train Alliance tjänster

En omläggning av transporter till järnväg är nödvändig för att nå klimatmålen. Inte bara kapaciteten utan även kringfunktioner, som är Train Alliance specialitet, behöver byggas ut för att svara upp mot behoven hos dagens och morgondagens järnväg. EU och dess medlemsstater verkar aktivt för att driva på omställningen. Konsumenterna ställer allt högre krav på klimatneutrala produkter. Gröna transporter hamnar därmed i de varuproducerande bolagens fokus.

Med djup kompetens säkrar Train Alliances anläggningars funktion, tillgänglighet och ekonomi

Train Alliance har hög kompetens och lång erfarenhet från järnvägsområdet. Som en av ett fåtal aktörer har bolaget även säkerhetstillstånd som infrastrukturförvaltare både för huvudspår och sidospår, med ansvar för säkerhet, besiktningar, underhåll, och kapacitetstilldelning. Sammantaget innebär detta att Train Alliance kan säkerställa funktion, tillgänglighet och ekonomi i sina anläggningar.

Train Alliance har mark i strategiska lägen

Train Alliance arbetar i stor utsträckning med egen mark. Bolaget äger idag drygt 3 miljoner kvm mark i strategiska lägen, varav ca 60 procent är exploateringsmark och resterande del är klar att nyttjas. De strategiska lägena är viktiga knut- eller slutpunkter i järnvägsnätet.

Den enda mark som inte erbjuds kunder – att köpa eller hyra – är spårmark som kräver tillstånd för ägande, och också genererar avkastning. Detta ger Train Alliance incitament att skapa anläggningar som används ofta och mycket, vilket resulterar i en hållbar affär med nöjda kunder.

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet

Med ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen siktar Train Alliance på att skapa stora och långsiktiga värden, för sina kunder, bolaget och aktieägarna. Byggprojekt, konsultarvoden, hyror, och infrastrukturavgifter ger löpande intäkter som kompletteras med stora värdeökningar när råmark omvandlas till eftertraktade anläggningar.