Affärsmodell och strategi

Affärsmodell och strategi

Train Alliance har som vision att järnvägsfordon ska nyttjas maximalt och att tågtrafiken ska fungera effektivt så att både gods och människor kan transporteras säkert och i tid. En förutsättning för detta är ett nätverk av välfungerande järnvägsanläggningar placerade i strategiskt fördelaktiga lägen där järnvägsfordon kan underhållas och repareras för att sedan snabbt åter kunna sättas i drift.

Affärsidén är att långsiktigt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter. Bolaget förvärvar mark i strategiska lägen för att skapa attraktiva järnvägsanläggningar och logistiklösningar. När ett område är färdigförädlat kan Train Alliance antingen hyra ut eller sälja områden eller enskilda anläggningar.

Train Alliance har större markinnehav i Hallsberg och Sigtuna samt håller på att forma ett nationellt nätverk av anläggningar i viktiga järnvägsnoder. Ett fundament för verksamheten är stark kompetens, särskilda tillstånd och certifieringar. För att ytterligare stärka positionen som en leverantör av hållbara lösningar är verksamheten miljöcertifierad.