Train Alliance som investering

Train Alliance som investering

Anläggningar och mark på strategiska lägen

Train Alliance äger, utvecklar och driver anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget har byggts upp successivt och har idag drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen, varav ca 40 procent är exploateringsmark. Några av de anläggningar bolaget arbetar med klassas som riksintresse, medan andra har hög prioritet hos lokala beslutsfattare.

Nischat mot järnväg

Train Alliance är nischat mot järnväg med unika markområden, specialistkunnande, och särskilda tillstånd. Bolaget förvärvar mark och gör den järnvägsklar så att verksamhet kan bedrivas under minst 40 år. Därefter säljs marken eller så hyrs mark och anläggningar ut på långa kontrakt.

Ett starkt team

Inom Train Alliance finns djup kompetens på järnvägsområdet. Kompletterande fastighetsexpertis finns i styrelsen och bolaget har starka långsiktiga ägare. Kunderna utgörs av stora aktörer på järnvägsområdet.

Klimathänsyn driver tillväxt i marknaden

Klimathänsyn spås öka transporter på järnväg, vilket kommer att förstärka den rådande bristen på järnvägsanläggningar. EU driver också på för att förändra regelverk och standarder så för att stärka järnvägens konkurrenskraft, vilket svenska myndigheter stödjer. Många företag arbetar aktivt för att sänka sina klimatavtryck, där järnvägstransporter kan göra stor skillnad. Train Alliance verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015, vilket stärker bolagets position som en hållbar leverantör ytterligare.

Train Alliance ser unika möjligheter att skapa värden under 2020-talet

Genom att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen vill Train Alliance skapa värden genom att möta en uttalad efterfrågan som löper in på 2070-talet. Med multipla värdeuppgångar från råmark till uthyrd anläggning är markförädling kärnan i detta värdeskapande. Parallellt har bolaget betydande intäkter i form av hyror och konsultverksamhet. Verksamheten är idag närmast obelånad. Målet är att bygga upp ett starkt kassaflöde så att aktieägarna ska kunna få en god direktavkastning.