Årsstämma 2022

Aktieägarna i Train Alliance Sweden AB (publ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 juni 2022 klockan 10.00 i Hotell Stinsens lokaler på Stortorget 3, 694 31 Hallsberg. Registrering och inpassering till stämman påbörjas klockan 9.30.