Ministerbesök hos Train Alliance i Rosersberg

Ministerbesök hos Train Alliance i Rosersberg

Måndagen den 23 oktober besökte bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson Train Alliance Sweden AB i Rosersberg. Med på besöket var också kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, Olov Holst (m), Jens Sjöström (s), investeringsregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet, samt andra representanter för kommunen, bolaget och dess inbjudna gäster.

Några av de 30-tal gäster som deltog på besöket hos Train Alliance.

Joakim Weijmer, VD Train Alliance, talar om utveckling och utmaningar.

Train Alliance VD, Joakim Weijmer, presenterade utvecklingsplanerna och utmaningarna för järnvägsinfrastrukturen med tillhörande järnvägsterminaler i Brista och Rosersberg.

Den största utmaningen för att öka godstrafiken på järnväg och därmed minska utsläppen, är de välkända kapacitetsbristerna i huvudsystemet. Joakim Weijmer lyfte särskilt fram att kapacitetsbristerna för västra stambanan sträcker sig hela vägen från kaj i Göteborgs hamn till Stockholm. Bristerna på sträckan är flera, bland annat är hamnbanan fortfarande enkelspårig trots att Göteborg är Nordens största hamn, och sträckan Göteborg – Alingsås är överbelastad sedan många år. Han efterlyste krafttag för att snarast bygga bort kapacitetsbristerna och uppmanade regeringen att även se på alternativa finansieringsmöjligheter för att få igång välbehövliga investeringar.

Joakim Weijmer uttryckte också oro över kollektivtrafikmyndigheternas planer på att köra fler pendel- och regionaltåg i och runt storstäderna, vilket effektivt äter upp den lilla kapacitet som finns för ytterligare godstrafik. Han underströk att oron för bristande kapacitet delas av många i näringslivet.

Under mötet med Andreas Carlson utvecklade Joakim Weijmer även Train Alliance planer för att öka godskapaciteten i Sigtuna. Dessa innefattar en ny överlämningsbangård i Brista för att komplettera den befintliga överlämningsbangården i Rosersberg som är underdimensionerad både för kapaciteten och behoven i Rikskombiterminalen. Terminalen tvingas idag fungera som ”parkeringsplats” för tågen i väntan på tåglägen. Den nya överlämningsbangården kommer att byggas med eller utan statlig finansiering.

Han informerade också om att Train Alliance tillsammans med Trafikverket arbetar med en funktionsutredning kring fler spår för att klara den förväntade volymtillväxten. Resursbrist hos Trafikverket har bidragit till att utredningen drar ut på tiden så att den för närvarande har tagit dubbelt så långt tid som planerat.

Andreas Carlson, bostads- och infrastrukturminister, talar för deltagarna om regeringens arbete kring järnväg och transporter.

Både ordföranden i Mälardalsrådet och kommunstyrelsens ordförande delade synen på att järnvägen måste utvecklas för att kunna leverera det som medborgare och näringsliv förväntar sig av transportsystemet. Här vilar ett stort ansvar på Trafikverket att förverkliga det uppdrag man fått av regering och riksdag.

Mötet avslutades med att titta på Rikskombiterminalen och dess terminalområde samt att på plats tala om dess utvecklingspotential. Terminalen förbereds nu för att klara 1 000 m långa tåg, så att sådana kan hanteras när huvudsystemet är anpassat för dessa nya standardlängder.

Janne Persson Kilenkrysset, Andreas Carlson bostads- och infrastrukturminister, Joakim Weijmer Train Alliance och Olov Holst (m) kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun.

Huvudbudskapet på mötet var att samarbetet mellan parter och intressenter är mycket viktigt för att helheten ska fungera.