ÅRSSTÄMMA 2020 – ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19

Train Alliance Sweden AB (publ), 556785-5241 (”Train Alliance” och/eller ”Bolaget”), kommer att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020 mot bakgrund av den förhöjda risknivån för smittspridning av covid-19 i Sverige.

Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder:

  • antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras;
  • inga styrelseledamöter, revisorsföreträdare, funktionärer eller anställda som besökt riskområden eller som upplevt luftvägsbesvär i kombination med feber under de 14 dagarna närmast före stämman, kommer att närvara vid stämman. Aktieägare och ombud ombeds vänligen att iaktta samma förhållningsregel;
  • ingen förtäring kommer att erbjudas;
  • planerade anföranden begränsas till ett minimum i syfte att förkorta årsstämmans längd; samt
  • årsstämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska punkterna på
    dagordningen har avhandlats.

Aktieägare som inte vill närvara personligen på stämman måste ge fullmakt åt ett ombud för att utöva sin rösträtt. Fullmakten ställs förslagsvis ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska rösta vid de olika beslutspunkterna på årsstämman.

Viktigt!

Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges i kallelsen till årsstämman. Det är således inte tillräckligt att enbart skicka in en fullmakt. Train Alliance tillhandahåller blankt fullmaktsformulär samt blank röstinstruktion på hemsidan under fliken ”För investerare/Bolagsstämma”.

Train Alliance följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Otto Persson, styrelseordförande
Tel: +46 40 40 00 59
E-mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.