Regulatorisk

BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (PUBL)

Vid årsstämman i Train Alliance Sweden AB (publ) fattades idag beslut om att styrelsen för Train Alliance Sweden AB (publ) ska bestå av fem (5) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Otto Persson (ordförande), Conny Bjärnram, Sven Jemsten, Patrik Lingårdh samt Staffan Brandt så som styrelseledamöter och Barbro Wihlborg så som styrelsesuppleant.

Det beslutades att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 289 800 kronor, varav 96 600 kronor till styrelsens ordförande och 48 300 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Stämman beslutade också att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman om att fastställa styrelsens förslag om disposition av Bolagets resultat. Årets resultat enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning och ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Därtill beslutade stämman att ge styrelse och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Avslutningsvis fattade stämman beslut om att anta en ny bolagsordning med redaktionella ändringar samt att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att möjliggöra betalning vid förvärv av egendom, aktier eller andra andelar i juridiska personer, för att kapitalisera Bolaget och eller för att på annat sätt utveckla och expandera verksamheten. Nyemission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av den nya bolagsordningen samt bemyndigandet. Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Otto Persson, styrelseordförande
Tel: +46 40 40 00 59
E-mail: otto.persson@trainalliance.se

Denna information är sådan information som Train Alliance Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growths regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020, kl. [17] CEST.

Om Train Alliance

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.