Handel med Train Alliance inlösenaktier inleds idag

Handel med Train Alliance Sweden AB (publ), org.nr 556785-5241, inlösenaktier av serie B (ticker TRAIN IL B) på Nasdaq First North Growth Market inleds idag den 6 juli 2023 och pågår till och med den 20 juli 2023. Inlösenaktierna kommer att lösas in för 6,26 kronor per aktie enligt beslut på årsstämman den 20 juni 2023. Utbetalning förväntas ske omkring den 27 juli 2023.

Följande datum gäller för det automatiska inlösenförfarandet:

Datum

Händelse

6–20 juli 2023 Handel med inlösenaktier
24 juli 2023 Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid
27 juli 2023 Beräknad dag för utbetalning av inlösenlikvid

Ytterligare information avseende inlösenförfarandet finns på bolagets webbplats och på följande länk: https://www.trainalliance.se/investerare/aktiesplit-och-inlosen-2023/

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB är legal rådgivare till bolaget i samband med inlösenförfarandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialistbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza Bank som Certified Adviser.