Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Train Alliance Sweden AB (publ), 556785-5241 (”Train Alliance” och/eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 juni 2020 klockan 15.00 i Hotell Stinsens lokaler på Stortorget 3, 694 31 Hallsberg. Registrering och inpassering till stämman påbörjas klockan 14.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska:

· dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 juni 2020, och

· dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast fredagen den 12 juni 2020.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till TRAIN ALLIANCE, c/o Förvaltning Atumne att. Otto Persson/Årsstämma, Bankgatan 22, 233 31 Svedala, Sverige, eller via e-post till otto.persson@trainalliance.se. Vid anmälan vänligen uppge fullständigt namn alt. firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se Bolagets integritetspolicy: https://trainalliance.se/wp-content/uploads/2020/01/integritetspolicy-train-alliance.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 12 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.trainalliance.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas via e-post enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på ovanstående adress senast fredagen den 12 juni 2020. Notera att möjligheten att låta ett ombud utöva aktieägares rösträtt på stämman förutsätter att aktieägaren gjort anmälan samt finns upptagen i aktieboken i enlighet med vad som anges ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två protokolljusterare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktör, föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10. Val av styrelse

11. Beslut om redaktionella ändringar av bolagsordningen

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

13. Stämmans avslutande

INFORMATION OM FÖRESLANGA STYRELSELEDAMÖTER

Som framgår av kallelsen föreslås av större aktieägare att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter med en styrelsesuppleant (1) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Större aktieägare föreslår omval av följande fem (5) ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Otto Persson, Conny Bjärnram, Sven Jemsten, Patrik Lingårdh och Staffan Brandt. Vidare föreslås omval av Barbro Wihlborg som styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval föreslås av Helena Ohlsson Skjeld så som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås Otto Persson. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i Train Alliance vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 17 419 256 stycken, varav 2 000 000 aktier av serie A och 15 419 256 aktier av serie B, vilket motsvarar ett totalt antal röster i Bolaget om 35 419 256 stycken.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, Bolagets ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens och större aktieägares fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets hemsida www.trainalliance.se senast från och med den dag som följer av lag. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

*****

Train Alliance Sweden AB (publ)

Hallsberg i maj 2020

Styrelsen

Denna information är sådan som Train Alliance Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growths regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2020 kl. 08:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande Tel: +46 40 40 00 59 E-mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance har sitt bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.