Regulatorisk

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (PUBL)

Vid årsstämman i Train Alliance Sweden AB (publ), org.nr 556785-5241, (”Bolaget”) den 19 juni 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.trainalliance.se.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att Bolagets vinstmedel disponeras så att 18 207 001 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 643 430 467 kronor, balanseras i ny räkning. Således beslutades om en vinstutdelning om 0,23 kronor per aktie, oavsett serie. Det beslutades att måndagen den 24 juni 2024 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 27 juni 2024 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Otto Persson, Nicole Haman och Oscar Wahlström samt beslutade om nyval av Mikael Gerhardsson, Stephan Roth och Sven Jemsten. Oscar Wahlström valdes till styrelsens ordförande.

Den auktoriserade revisorn Johan Isbrand omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till revisorssuppleant omvaldes den auktoriserade revisorn Joakim Nyman.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 105 000 kronor till styrelsens ordförande samt 52 500 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, genom att ändra bolagsordningen, att ändra Bolagets företagsnamn till Train Alliance AB (publ) samt att ändra bestämmelserna för kallelse och plats för bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Denna information är sådan information som Train Alliance Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter av aktier. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2024, kl. 12:30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Persson, styrelseledamot och IR-ansvarig

Tel: +46 40 40 00 59
E-mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialistbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 3 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Avanza Bank som Certified Adviser.