Regulatorisk

Rättelse: Delårsrapport första halvåret 2022

 

(Rättar jämförelsesiffror för första kvartalet i bullits. I tidigare version angavs här jämförelsetalen för jan-juni.)

 

April–juni 2022

  • Rörelsens intäkter ökade till 116,8 (26,7) mkr, varav 66 mkr i realisationsresultat från försäljning av Riksterminalerna i Sigtuna
  • Rörelseresultatet steg till 54,8 (3,5) mkr
  • Resultat efter skatt ökade till 43,3 (1,0) mkr
  • Resultat per aktie ökade till 1,64 kr (0,04)
  • Justerat substansvärde per aktie steg till 130,65 kr (67,98 kr vid årsskiftet)

 

Januari–juni 2022

  • Rörelsens intäkter tredubblades till 165,0 (55,3) mkr
  • Rörelseresultatet steg till 64,1 (7,6) mkr
  • Resultat efter skatt ökade till 49,1 (3,1) mkr
  • Resultat per aktie ökade till 1,86 (0,14) kr

Väsentliga händelser under kvartalet

       Train Alliance avyttrade Riksterminalerna i Sigtuna för 500 mkr. Affären genomförs successivt under andra halvåret 2022 efterhand som nytt ägartillstånd beviljas och registreras. Försäljningen medför ett realisationsresultat under andra kvartalet på 66 mkr, till vilket ytterligare ca 50 mkr beräknas inkomma när affären slutförs. Train Alliance ska fortsätta att förvalta anläggningen.

       Årsstämman omvalde styrelse och valde nya revisorer. Styrelsen fick även mandat att emittera aktier.

Övriga händelser

       Diskussioner inleddes om möjligheterna för Göteborgs Hamn att etablera en järnvägsansluten inlandsterminalverksamhet med direktkoppling till Göteborgs hamn. Avsikten är att kunna hantera transport och omlastning av trailers, containrar och fordon.

       Siemens Mobility tecknade ett 25-årigt hyresavtal med Train Alliance Sweden AB på en modern lokverkstad i Sverige. Train Alliance avser att projektera och uppföra anläggningen i Hallsberg. Verkstadens storlek och slutliga hyresnivå ska avtalas under tredje kvartalet.

 

 

Nyckeltal Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 2021
Rörelseintäkter, tkr 116 804 26 694 165 013 55 287 141 882
Rörelseresultat, tkr 54 783 3 476 64 127 7 643 25 520
Periodens resultat, tkr 43 332 1 005 49 092 3 134 19 380
Resultat per aktie, kr 1,64 0,04 1,86 0,14 0,78
Rörelsemarginal, % 18,0 13,0 13,8 46,9 38,9
Kassaflöde löpande verksamhet, tkr -25 132 4 012 -40 038 -22 402 -20 612
Justerat substansvärde per aktie, kr 130,65 67,8 130,65 67,8 67,98

 

 

VD har ordet

Starkt kvartal i turbulent omvärld

Vi levererar ett mycket starkt kvartal med ett rekordhögt rörel­sere­sultatet på 54,8 mkr, uppnått med intäkter från Rikskombi­terminalerna i Sigtuna och försälj­ningen av desamma. Det starka resultatet visar att Train Alliance gått in i ett nytt skede där vårt förädlingsarbete på allvar börjar visa resultat.

Förutom rekordresultatet levererar vi flera positiva framtids-orienterade ny­heter. Vi har flyttat fram våra positioner.

Sigtuna tar form

En viktig händelse var att vi i juni avyttrade Rikskombitermina­lerna i Sigtuna, där vi stannar kvar som infrastrukturutvecklare och infrastrukturförvaltare på ett 25-årigt kontrakt. Anläggning­arna är färdigförädlade och af­fären frigör kapital så att vi kan fortsätta att bygga värden ge­nom markförädling och investe­ringar.

Göteborgs Hamn satsar på Stockholm

Under kvartalet tecknade vi ett samarbetsavtal med Göteborgs Hamn för att undersöka möjligheterna att etablera en järnvägs­ansluten inlandsterminal i Sig­tuna med direktkoppling till Göteborgs Hamn och dess fartygs­linjenätverk. Detta är ett viktigt steg för att kunna köra gods kli­matsmart till och från Stock­holmsområdet, och i linje med EU-projektet Shift2Rail. Göte­borgs Hamn och Train Alliance ska även säkerställa mark för en ny lokverk­stad i Göteborg för att stärka hamnens godsflöden och ge en ökad fordonstillgänglighet.

Samarbete med Siemens stärker Hallsberg

Vi tecknade även ett 25-årigt hyreskontrakt med en av världens främsta tågaktörer, Siemens Mobility AB, där Train Alliance ska projektera och leverera en komplett ny modern lokverkstad i Hallsberg. Nästa steg är att bestämma verksta­dens utformning och därmed hyresnivåer. Affärens långsiktighet bidrar starkt i vårt arbete med att utveckla Hallsberg till ett nationellt järn­vägscentrum. Vi noterar att en rad intressenter kontaktar oss med för­frågningar om etableringar i Hallsberg.

Train Alliance linjenät blir alltmer komplett

Arbetet på våra nya etableringsorter Malmö och Borlänge fort­går, med det övergripande målet att skapa ett linjenät av mo­derna verkstäder för godstrafiken med mål att finnas i de stora stråken och flödena från norr till söder.

Aktiviteter runt industrier i Norrland

Parallellt med våra egna projekt arbetar vi med utformningen av järnvägsanslutningar till ett logistikkoncept och större industri­satsningar i Norrland. Det är komplexa projekt med stora krav på tillgänglighet, kvalitet och kapacitet. Vi är stolta att kunna bidra i dessa stora satsningar.

Joakim Weijmer, VD

 

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande och återfinns på följande länk: https://www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

 

Denna delårsrapport är sådan information som Train Alliance är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2022, kl. 11.30 CEST.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

 

Certified Adviser

Avanza Bank AB

 

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialiserat fastighetsbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen, totalt värderade till 0,9 miljarder kronor. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza som Certified Adviser.