Regulatorisk

Train Alliance delårsrapport för andra kvartalet 2023

April – juni 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 76,9 (116,8) mkr. Jämförelsesiffran innehåller 66 mkr i realisationsresultat från försäljning av Rikskombiterminalerna i Sigtuna
 • Rörelseresultatet uppgick till 12,1 (54,8) mkr
 • Nettoresultatet uppgick till 8,5 (43,3) mkr
 • Resultatet per aktie var 0,32 kr (1,64)
 • Det justerade substansvärdet uppgick till 133,50 kronor per aktie (133,20 vid årsskiftet). Beräknat på antal ordinarie aktier efter aktiesplit uppgick det justerade substansvärdet till 44,50 kronor per aktie, och även exkluderat inlösenlikvid uppgick det till 42,41 kronor per aktie.
 • Soliditet 91,0% (83,3%)

Januari – juni 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 144,3 (165,0) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,2 (64,1) mkr
 • Nettoresultatet uppgick till 14,9 (49,1) mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,57 kr (1,86)
NYCKELTAL Q2 2023 Q2 2022 1H 2023 1H 2022 2022
Rörelseintäkter, tkr 76 867 116 804 144 301 165 013 141 323
Rörelseresultat, tkr 12 053 54 783 21 197 64 127 121 002
Periodens resultat, tkr 8 543 43 332 14 913 49 092 116 671
Resultat per aktie, kr 0,32 1,64 0,57 1,86 4,42
Rörelsemarginal, % 15,7 18,0 14,7 13,8 45,7
Kassaflöde löpande verksamhet, tkr 73 781 -25 132 2 398 -40 038 -234 731
Justerat substansvärde/ aktie, kr 133,50 130,65 133,50 130,65 133,2
Soliditet, % 91,0 83,3 91,0 83,3 89,2

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Styrelsen noterade i april att bolaget står finansiellt väl rustat för framtiden, bland annat med en orderbok för kommande 24 månader som summerar till 376 mkr. Styrelsen avser därför att årligen pröva hur stora medel som kan delas ut till aktieägarna.
 • För aktieägarnas bästa föreslår styrelsen att den föreslagna utdelningen om 6,26 kronor per aktie ska ske genom ett automatiskt inlösenförfarande. För att även förbättra förutsättningarna för handel i aktien föreslår styrelsen en samtidig aktiesplit där varje aktie delas upp tre ordinarie aktier och en inlösenaktie.
 • Train Alliance planerar en verkstad i anslutning till Göteborgs Hamn för underhåll av lok- och godsvagnar. Därmed kommer den sista pusselbiten på plats för ett nationellt linjenät för lok- och godsvagnsunderhåll.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Varje aktie delades upp i 3 nya ordinarie aktier samt en inlösenaktie som löstes in för 6,26 kronor.

VD har ordet

Leveranser av pågående projekt dominerade kvartalet

Omsättningen under första halvåret var 144 mkr (165 mkr), och härrör huvudsakligen från våra större projekt i Halls­berg som ska levereras under kommande två kvartal.  Fokus under andra kvartalet har huvudsakligen varit på dessa båda projekt. I projektet med att uppföra en underhålls­verkstad för spårgående underhållsmaskiner har vi arbetat med att slutföra kvarvarande punkter inklusive intrimning. Vad gäller den nya lokverkstaden för Siemens Mobility är tempot sedan första spadtaget i december 2022 högt för att verkstaden ska kunna stå klar under fjärde kvartalet. Inför sommaruppehållet kunde vi ordna taklagsfest, vilket visar att vi följer tidsplanen. Trots ökade kostnader till följd av valutor och inflation har vi kunnat bibehålla och stärka rörelsemarginalen genom taktiska val och inköp.

Årsstämman den 20 juni beslutade om split och utdelning genom inlösen. Avsikten är att göra aktien mer attraktiv och stärka förutsättningarna för en bättre handel i aktien. Beslutet medför att 165 mkr överförs till aktieägarna samt att antalet ordinarie aktier trefaldigas.

Under kvartalet lanserade vi vårt nya linjenät för under­hållsverkstäder för nästa generations järnvägsfordon vilket förutom Hallsberg och Sigtuna även inkluderar Malmö, Göteborg, Borlänge och Luleå/Boden, alla platser i TEN-T strukturen och de tunga stråken. Arbetet med linjenätet är i full gång och vi avser att etablera verkstäderna i etapper under de närmaste fem åren. Gensvaret från marknaden har varit mycket positivt vilket stärker vår tilltro till att detta linjenät ligger rätt både i tid och geografi.

Kapacitets- och funktionsutredningen i Sigtuna som star­tade 2022 tillsammans med Trafikverket, är i slutremiss med ambition att fastställas under innevarande kvartal. Målet med utredningen är att skapa förutsättningar för en kapacitetsförstärkning med nya spår i sidosystemet för godstrafiken mellan Brista och Rosersberg för att stärka möjligheterna att köra fler godståg till och från Sigtuna. Parallellt pågår också strategisk planering för att vidareut­veckla järnvägsterminalerna i Rosersberg och Brista som båda är av riksintresse.

Konceptarbeten fortgår i Kalmar, Strängnäs, Håbo, Ånge och Boden. Detta är uppdrag vi erhållit från kunder och som omfattar planering av depåer, järnvägsinfrastruktur och logistiklösningar med järnvägsanslutningar. Inflödet av förfrågningar inom logistik med järnvägsanslut­ning är fortsatt stort, såväl från befintliga som potentiellt nya kunder. För att kunna växa inom detta segment har vi kompletterat organisationen med kompetens inom logistik.

Train Alliance har en stabil och trygg orderbok vilket tillsammans med en stark egen ekonomi och stora utvecklingsbehov på marknaden, ger en positiv framtidsbild. Fortsättningen på detta år kommer att innehålla en rad nya aktiviteter och uppdrag som vi är väl rustade för att hantera.

Joakim Weijmer, VD Train Alliance

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande och återfinns på följande länk: https://www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

Denna delårsrapport är sådan information som Train Alliance är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2023, kl. 08.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza Bank AB

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialiserat fastighetsbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza som Certified Adviser.