Regulatorisk

TRAIN ALLIANCE ERBJUDANDE KRAFTIGT ÖVERTECKNAT – HANDELN INLEDS PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET DEN 20 FEBRUARI

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller “Bolaget”), en utvecklare av järnvägsanläggningar inom logistik och underhåll med strategiska innehav av järnvägsklar mark, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att teckna B-aktier i Train Alliance i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort och Erbjudandet blev kraftigt övertecknat från fler än 22 000 investerare.

Erbjudandet i sammandrag

  • Priset per aktie var 50 SEK, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 736 MSEK efter Erbjudandes genomförande.
  • Erbjudandet omfattade 5 000 000 nyemitterade B-aktier och tillför Bolaget 250 MSEK före transaktionskostnader.
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget genom en övertilldelningsoption utfärdad till Avanza Bank åtagit sig att emittera ytterligare högst 750 000 B-aktier i Bolaget motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 287,5 MSEK motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 773,5 MSEK efter Erbjudandets genomförande.
  • I Erbjudandet har Investment AB Spiltan, Prior & Nilsson Fonder, Polar Structure AB och ITG Ingenieur-Tief und Gleisbau GmbH åtagit sig att, till samma pris som övriga investerare, teckna aktier i Erbjudandet till ett värde om 185 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av Erbjudandet. Totalt uppgick anmälningarna till cirka 840 MSEK. Samtliga Cornerstone Investors har erhållit full tilldelning i Erbjudandet och den öppna delen av Erbjudandet övertecknades flera gånger om.
  • Handeln i Train Alliance aktie på Nasdaq First North Growth Market förväntas inledas den 20 februari 2020 under kortnamnet ”TRAIN B”.

Rådgivare

Avanza Bank är finansiell rådgivare till Train Alliance i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Train Alliance.

Om Train Alliance

Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark. Bolaget utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners järnvägsanläggningar på strategiska platser i syfte att skapa en effektiv järnvägsinfrastruktur.

Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som direkt ger möjlighet till effektivisering och stora kostnadsbesparingar.

Bolaget disponerar idag ett markinnehav om cirka 1,1 miljoner kvadratmeter mark, varav cirka 960 000 kvadratmeter ägs direkt och resterande via intressebolag, beläget i logistiska nav som exempelvis Hallsberg och Sigtuna. Denna mark är upptagen till sitt anskaffningsvärde, och inte till sitt marknadsvärde, i balansräkningen. Bolagets justerade tillgångar inklusive orealiserade värdeförändringar för marktillgångarna i Hallsberg uppgår till cirka 1,16 miljarder SEK[1] per den 31 december 2019.

Marken är förädlad och detaljplanelagd för järnvägsändamål samt ansluten till Trafikverkets infrastruktur. Detta gör att Train Alliance snabbt kan svara upp emot dagens ökade behov genom att erbjuda kunder möjligheten att snabbt etablera sig på strategiska platser, vilket är något unikt på en marknad som definieras av mycket långa processer.

Om Investment AB Spiltan

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i spännande svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 5,4 miljarder SEK, med en spännvidd från fastigheter till techbolag. Spiltan har i dagsläget cirka 4 000 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins Alternativa Listan. Mer information finns på www.spiltan.se.  

Om Prior & Nilsson Fonder

PriorNilsson är ett fristående fondbolag som grundades 2002. Fondbolagets förvaltare har lång erfarenhet av finansbranschen och tror på äkta aktiv förvaltning, dvs där fundamental analys är i fokus. Fondbolaget förvaltar idag 10 miljarder SEK fördelat på 6 fonder; 3 st. hedgefonder och 3 st. aktiefonder. En av bolagets fonder, PriorNilsson Realinvest är en branschfond inriktad på fastighetsbolag, skogs- och råvarubolag och infrastrukturbolag med stor andel reala tillgångar.

Om Polar Structure AB

Polar Structure AB är ett svenskt infrastruktur-investmentbolag grundat av Vault Investment Partners. Bolaget fokuserar på investeringar och långsiktig förvaltning av infrastrukturrelaterade tillgångar.

Om ITG Ingenieur-Tief und Gleisbau GmbH

ITG är ett tyskt bolag som ingår i den tyska järnvägkoncernen HF Wiebe. ITG har en inriktning på infrastrukturbyggnationer som järnväg, broar och andra infrastrukturanläggningar. ITG är sedan tidigare aktieägare i Train Alliance.

Denna information är sådan information som Train Alliance Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 10.00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget. Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Train Alliance efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)­(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”ska”, ”bör”, ”får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

[1] Enligt värderingsintyg avseende Hallsberg, se fullständig information i prospekt.

Kontaktinformation:
Eric Thysell, IR-ansvarig
0735-67 02 60
eric.thysell@trainalliance.se