Train Alliance får planbesked i Västerås

Train Alliance Sweden AB har fått planbesked för markområdet Hedensberg 7:52 i Tillberga, norr om Västerås. Därmed kan planprocessen för området som mäter 91,5 ha inledas.

Train Alliance har ansökt om att på området få uppföra en underhållsverkstad, en intermodal slussterminal där gods sömlöst kan flyttas mellan lastbil och tåg, samt en slutmonteringshall med järnvägsanslutning för grönt gods. Bolaget avser också att tillsammans med partners bygga en solcellspark på området för att tillhandahålla grön infrastruktur till verksamheterna. Området skapar förutsättningar för ett stort antal nya arbetstillfällen.

Området är inte tidigare detaljplanelagt. Den föreslagna markanvändningen har inte fullt stöd i gällande översiktsplan.

”Genomförs planen innebär det ett stort tillskott med arbetsplatser och verksamhetsmark vilket kommer påverka hela orten avseende bl.a. bebyggelsestruktur, infrastruktur, behov av samhällsservice och kommersiell service”, skriver Västerås Stadsbyggnadsförvaltning i sitt beslut.

Planarbetet kommer att omfatta ett flertal utredningar, remissrundor och prövningar. Tidsåtgången för en detaljplaneprocess från formellt planuppdrag, till att detaljplan vinner laga kraft varierar kraftigt och kan sträcka sig från två år upp till och över sju år.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialistbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza Bank som Certified Adviser.