Regulatorisk

TRAIN ALLIANCE FÖRVÄRVAR TILLBERGA UTVECKLINGS AB SAMT YTTERLIGARE AKTIER I KROGSTA TUN FASTIGHETSFÖRVALTNING AB OCH KROGSTA FASTIGHETS AB

Som tidigare kommunicerats arbetar Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” och/eller ”Bolaget”) aktivt med att söka efter nya markområden som kan vara av intresse för Bolagets intressenter. Train Alliance innehar därtill markinnehav i ett flertal områden runt om i Sverige där markprojektering pågår. Ett sådant område är Sigtuna. Med bakgrund av Bolagets verksamhet har Train Alliance idag ingått samt tillträtt avtal med Sädesärlan Fastighets Aktiebolag, del av Kilenkryssets koncern (”Kilenkrysset”), avseende förvärv av samtliga aktier i Tillberga Utvecklings AB samt en utökning av Bolagets innehav i de med Kilenkrysset gemensamt ägda bolagen Krogsta Tun Fastighetsförvaltning AB och Krogsta Fastighets AB (”Förvärven”). Den totala köpeskilling för Förvärven uppgår till 226 MSEK, varav 126 MSEK erläggs genom kontant betalning och 100 MSEK genom nyemitterade aktier av serie B.

Tillberga Utvecklings AB (”Tillberga”) äger fastigheten Västerås Hedensberg 7:52 med en markyta om 915 163 kvadratmeter. Fastigheten utgörs idag av råmark och Train Alliance har för avsikt att arbeta för att få delar av fastigheten järnvägsklar inom tio (10) år.

 

Krogsta Tun Fastighetsförvaltning AB och Krogsta Fastighets AB (”Krogsta”) äger fastigheterna Sigtuna, Norrsunda-Krogsta 16:1 och 16:3. Det totala området och markytan utgör 437 866,4 kvadratmeter för de två (2) fastigheterna. Genom förvärvet erhåller Train Alliance ytterligare 15 procent av de totala aktierna i respektive bolag, vilket ger Train Alliance ett totalt ägande om 45 procent i respektive bolag. Huvudägaren Kilenkrysset leder idag det detaljplanearbete som bedrivs på fastigheterna. Bolaget bedömer att tillgångarna i Förvärven har ett underliggande värde om totalt 252 MSEK.

 

Med bakgrund av det ingångna avtalet avseende förvärv av Tillberga har styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande fattat beslut om att genomföra en apportemission om 2 000 000 aktier av serie B. Antalet nyemitterade aktier är beräknat på en överenskommen teckningskurs om 63 SEK per aktie, vilket motsvarar en värdering av Tillberga om 126 000 000 SEK. Baserat på en aktiekurs om 50 SEK per aktie (stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market fredagen den 20 mars 2020) av serie B uppgår den faktiska köpeskillingen för Tillberga till 100 MSEK. För befintliga aktieägare innebär apportemissionen en utspädningseffekt om cirka 11,5 procent av aktiekapitalet och 5,6 procent av antalet röster. Genom emissionen ökar det totala antalet utestående aktier från 15 419 256 till 17 419 256 stycken. Emissionen innebär vidare ett ökat aktiekapital med 50 000 002,06 SEK, från 385 481 416,15 till 435 481 418,6 SEK och ett ökat antal röster från 33 419 256 till 35 419 256 stycken. Samtliga aktier i emissionen har tecknats av samt tilldelats Sädesärlan Fastighets Aktiebolag. Genom Sädesärlan Fastighets Aktiebolag kommer Kilenkrysset härmed gå in som större aktieägare i Bolaget.

 

För Krogsta Tun Fastighetsförvaltning AB och Krogsta Fastighets AB har kontant betalning erlagts till Kilenkrysset. Den kontanta köpeskillingen för 15 procent av aktierna i Krogsta Fastighets AB och Krogsta Tun Fastighetsförvaltning AB uppgår till 94 650 000 kronor respektive 31 350 000 kronor, motsvarande totalt 126 MSEK.

 

 

Kommentar från Otto Persson, styrelseordförande: ”Vi letar ständigt efter nya markområden att förvärva och är mycket glada över att samtidigt ha ingått ett fördjupat samarbete och erhållit Kilenkrysset som ny, större aktieägare i Bolaget. Genom förvärvet av Tillberga möjliggör vi för etablering och markförädling åt våra kunder på ytterligare en ort med järnvägsknutpunkt. I en tid där godstransporter ökar på järnvägen så ser vi ett ökat behov av underhåll för godstransportfordon. Genom förvärv av ytterligare andelar av intressebolagen i Krogsta kan Bolaget även ytterligare stärka sin position i Krogstaområdet inför framtida utveckling av godstrafiken.”

 

Kommentar från Kilenkrysset genom Jan Persson, styrelseordförande: ”Kilenkrysset var tidigt ute med fokus på hållbarhet och miljövänliga transporter då vi byggde och finansierade Rikskombiterminalen i Rosersberg redan 2015. Vi har en mängd fastigheter och kunder som kräver järnvägsanslutning till sina anläggningar, en trevlig trend. Projektet Järnvägscentrum Stockholm Arlanda där vi sedan länge samarbetat med Train Alliance kommer vi ha ett fortsatt intresse i. Vidare kommer vi kunna bredda våra järnvägssatsningar och ta hjälp av våra järnvägssatsningar genom vårt ägande i Train Alliance. För oss är affären en ömsesidig vinning. Vår inriktning är miljövänlig logistik och godstrafik, gärna som sagt inom järnväg. Train Alliance lättar av kapacitetstrycket inom godstrafiken genom att den heta Mälardalsregionen får stöd kapacitetsmässigt av Hallsberg och ytterligare satsningar i Mälardalens ytterområden. Kort och gott, Train Alliance skapar förutsättningar för att godstrafiken och transport av varor på järnväg kan öka och detta gynnar våra anläggningar och de av våra kunder som vill – av effektivitets- såväl som miljöskäl – få in och utleveranserna omlagda till järnväg. Så för Kilenkrysset är detta en affär för fördjupat samarbete och inte en avyttring.”

 

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

tel. +46 40 40 00 59

mail: otto.persson@trainalliance.se

 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020 kl. 13.45 CET.

 

Om Train Alliance

 

Train Alliance Sweden AB har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom infrastruktur och logistik. Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som ger direkt möjlighet till stora kostnadsbesparingar.

 

Train Alliance har bolagssäte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell spridning. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik. Train Alliance är noterade på Nasdaq First North Growth Market och Avanza är Bolagets Certified Advisor, tel. +46 8 409 421 20, ca@avanza.se.