TRAIN ALLIANCE OFFENTLIGGÖR ERBJUDANDE SAMT PROSPEKT I SAMBAND MED NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

PRESSMEDDELANDE, 28 januari 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

TRAIN ALLIANCE OFFENTLIGGÖR ERBJUDANDE SAMT PROSPEKT I SAMBAND MED NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” eller “Bolaget”), en utvecklare av järnvägsanläggningar inom logistik och underhåll med strategiska innehav av järnvägsklar mark, offentliggjorde den 24 januari 2020 sin avsikt att genomföra en nyemission av aktier och noteras på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet” eller ”Noteringen”). Prospektet för Erbjudandet offentliggörs idag och första handelsdag i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli den 20 februari 2020.

Train Alliance

  • Priset per aktie är 50 SEK, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 486 MSEK före Erbjudandet.
  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, samt institutionella investerare i Sverige och internationellt.
  • Erbjudandet består av en nyemission av aktier motsvarande cirka 250 MSEK och en övertilldelningsoption om 15 procent, motsvarande ett erbjudande om totalt cirka 287,5 MSEK (före transaktionskostnader).
  • Inför Erbjudandet har Investment AB Spiltan, Prior & Nilsson Fonder, Polar Structure AB och ITG Ingenieur-Tief und Gleisbau GmbH åtagit sig att, till samma pris som för övriga investerare, teckna aktier i Erbjudandet till ett värde om 185 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av Erbjudandet. Därutöver har styrelseledamöter tillika storägare och medgrundare lämnat avsiktsförklaring att till samma pris och på samma villkor som övriga investerare i Erbjudandet teckna aktier motsvarande totalt 60 MSEK.
  • Anmälningsperioden är från den 29 januari till den 12 februari 2020.
  • Beräknad första dag för handel i Train Alliance på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli den 20 februari 2020. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”TRAIN B”.
  • Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggörs idag den 28 januari 2020 på Train Alliance hemsida och på Avanzas hemsida.

Bakgrund till Erbjudandet

Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark. Bolaget utvecklar tillsammans med kunder och samarbetspartners järnvägsanläggningar på strategiska platser i syfte att skapa en effektiv järnvägsinfrastruktur.

I takt med att tågresandet och både person- och godstrafiken kraftigt ökat på svensk järnväg ökar även antalet tåg i omlopp på ett redan högt belastat järnvägsnät.

När antalet tåg stiger i antal, ökar även behovet av moderna underhålls-, verkstads- och serviceanläggningar för att driftsäkra tåg i trafik samt uppställningsplatser när de behöver tas ur trafik. För att logistiken skall fungera så tids- och kostnadseffektivt som möjligt är det av högsta vikt att dessa anläggningar ligger i nära anslutning till logistiska och infrastrukturella knutpunkter.

Train Alliance identifierade denna trend redan år 2009 då Bolaget grundades och har under de senaste 10 åren byggt och utvecklat sin position i marknaden och står redo att möta den stora efterfrågan och behovsbild som finns hos fordonsägare, regioner och andra järnvägsnära verksamheter.

För att i närtid kunna tillvarata de affärsmöjligheter som Train Alliance står inför och för att möjliggöra fortsatt ökad tillväxt genom förvärv och förädling av strategisk mark och fastigheter, avser Bolaget att genomföra Erbjudandet och den planerade Noteringen.

Bolaget disponerar idag ett markinnehav om cirka 1,1 miljoner kvadratmeter mark, varav cirka 960 000 kvadratmeter ägs direkt och resterande via intressebolag, beläget i logistiska nav som exempelvis Hallsberg och Sigtuna. Denna mark är upptagen till sitt anskaffningsvärde, och inte till sitt marknadsvärde, i balansräkningen. Bolagets justerade tillgångar inklusive orealiserade värdeförändringar för marktillgångarna i Hallsberg uppgår till cirka 1,16 miljarder SEK[1] per den 31 december 2019.

Marken är förädlad och detaljplanelagd för järnvägsändamål samt ansluten till Trafikverkets infrastruktur. Detta gör att Train Alliance mycket snabbt kan svara upp emot dagens ökade behov genom att erbjuda kunder möjligheten att snabbt etablera sig på strategiska platser, vilket är något unikt på en marknad som definieras av mycket långa processer.

Joakim Weijmer, VD för Train Alliance, kommenterar:
”Sedan 2000-talets början fram till i år har resandet med tåg nästan fördubblats. Denna trend har varit stigande under en längre tid och väntas fortgå. Drivkrafterna bakom utvecklingen är bland annat en ökad miljömedvetenhet hos resenärerna. I takt med att allt fler väljer tåg som färdmedel behövs mer tåg varför operatörer har lagt stora beställningar som väntas levereras under de närmsta åren. Denna ökning leder till ett ökat behov av fler och moderna järnvägsanläggningar. Train Alliance står redo att leverera dessa anläggningar till våra kunder och partners.

I samband med kapitalanskaffningen och noteringen tar vi ytterligare ett stort steg i vår tillväxtresa. Train Alliance välkomnar samtliga intressenter att följa med på vår resa.”

Train Alliance i korthet
Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom underhåll och logistik.

Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som direkt ger möjlighet till effektivisering och stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance har sitt säte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell förankring. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik.

Historisk finansiell utveckling
Bolagets justerade tillgångar inklusive orealiserade värdeförändringar för marktillgångarna i Hallsberg uppgår till cirka 1,16 miljarder SEK[2] per den 31 december 2019. Bolagets justerade skulder uppgår under samma period till cirka 441 MSEK[3]. Sedan starten 2009 har Train Alliance haft en stadig intäktsutveckling och uppvisat vinst med ett starkt operativt kassaflöde. Under 2019 omsatte Bolaget cirka 125,7 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 19,6 MSEK, motsvarande en marginal om 15,6 procent. Intäkterna härrör från hyresintäkter, konsulttjänster samt avyttring av mark och anläggning. Sedan 2016 har Train Alliance lämnat en årlig kontantutdelning till sina aktieägare motsvarande cirka 50 procent av nettovinsten.

Prospekt och anmälningssedlar
Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar har idag den 28 januari 2020 godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Train Alliances hemsida (www.trainalliance.se) och på Avanzas hemsida (www.avanza.se). Anmälningssedel finns tillgänglig på Bolaget och Avanzas hemsida. För personer som är depåkunder hos Avanza Bank kan anmälan göras via Avanzas internettjänst.

Rådgivare          
Avanza Bank är finansiell rådgivare till Train Alliance i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Train Alliance.

Om Investment AB Spiltan

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i spännande svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 5,4 miljarder SEK, med en spännvidd från fastigheter till techbolag. Spiltan har i dagsläget cirka 4 000 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins Alternativa Listan. Mer information finns på www.spiltan.se.  

Om Prior & Nilsson Fonder

Prior & Nilsson Fonder är ett fristående fondbolag som grundades 2002. Fondbolagets förvaltare har lång erfarenhet av finansbranschen och tror på äkta aktiv förvaltning, det vill säga där fundamental analys är i fokus. Fondbolaget förvaltar idag 10 miljarder SEK fördelat på 6 fonder; 3 st hedgefonder och 3 st aktiefonder. En av bolagets fonder, PriorNilsson Realinvest är en branschfond inriktad på fastighetsbolag, skogs- och råvarubolag och infrastrukturbolag med stor andel reala tillgångar.

Om Polar Structure AB

Polar Structure AB är ett svenskt infrastruktur-investmentbolag grundat av Vault Investment Partners. Bolaget fokuserar på investeringar och långsiktig förvaltning av infrastrukturrelaterade tillgångar.

Om ITG Ingenieur-Tief und Gleisbau GmbH

ITG är ett tyskt bolag som ingår i den tyska järnvägkoncernen HF Wiebe. ITG har en inriktning mot infrastrukturbyggnationer som järnväg, broar och andra infrastrukturanläggningar. ITG är sedan tidigare aktieägare i Train Alliance.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget. Ett eventuellt erbjudande om att teckna de värdepapper som inkluderas i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Train Alliance efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)­(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”ska”, ”bör”, ”får”, eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

[1] Justerad enligt orealiserade värdeförändringar avseende Hallsberg. För värderingsintyg se information i prospekt.

[2] Justerad enligt orealiserade värdeförändringar avseende Hallsberg. För värderingsintyg se information i prospekt.

[3] Inklusive tillhörande uppskjuten skatteskuld för orealiserade värdeförändringar avseende Hallsberg.

Kontaktinformation:
Eric Thysell, IR-ansvarig
0735-67 02 60
eric.thysell@trainalliance.se