Regulatorisk

Train Alliance rapporterar orderstock om 376 mkr och skiftar ut värden

Train Alliance rapporterar orderstock om 376 mkr och skiftar ut värden

Train Alliance har under de senaste åren förädlat fram väsentliga värden och står finansiellt väl rustat för framtiden. Orderboken för kommande 24 månader summerar till 376 mkr. Styrelsen föreslår därför en utdelning på 6,26 kr per aktie för verksamhetsåret 2022, det första utdelningsförslaget sedan noteringen 2020. Styrelsen avser att årligen pröva hur stora medel som kan delas ut.

Train Alliance mål är att ge aktieägarna hög totalavkastning, där utdelning är en viktig komponent. Styrelsen har noterat den höga rabatten i kursen i förhållande till det justerade substansvärdet och kommer aktivt verka för att denna ska minska”, säger Train Alliance ordförande Otto Persson.

Det justerade substansvärdet har sedan noteringen 2020 mer än fördubblats från 63,00 kr per aktie till 133,20 kr per aktie vid årsskiftet, vilket innebär en CAGR på 28%.  Av det justerade substansvärdet är 14,02 kr råmark, 105,92 kr detaljplanelagd mark & fastigheter, 9,02 kr likvida medel och 4,24 kr rörelsefordringar.

En stor del av värdeskapandet kommer från markförädling, som ofta ger multipla värdeuppgångar när råmark blir detaljplanelagd och senare bebyggd. Försäljningen av Rikskombiterminalerna under 2022 för 500 mkr, skedde till ett värde 116 mkr över det värde som terminalen åsatts i det justerade substansvärdet.

Starkt rustat för 2023

Bolaget är starkt finansiellt rustat med en nettoskuld som vid årsskiftet uppgick till noll, och en soliditet på 89,2%. Orderboken 24 månader framåt uppgår för närvarande till 376 mkr. Bolaget räknar även med att under 2023 ha hyresintäkter strax över 25 mkr.

Train Alliances utdelningspolicy är att dela ut 50% av nettovinsten, förutsatt att bolagets investeringsbehov kan mötas. För 2023 föreslår styrelsen en utdelning motsvarande 6,26 kr per aktie, vilket är väsentligt högre än den redovisade totala nettovinsten per aktie om 4,24 kr. Det justerade substansvärdet kommer efter utdelningen att uppgå till 126,94 kr per aktie.

Förslaget ska ses som ett avstamp för ett i många avseenden mer aktieägarvänligt Train Alliance. För framtiden ska utdelningspolicyn ge god vägledning om vilka utdelningsnivåer aktieägarna kan förvänta sig”, säger Train Alliance ordförande Otto Persson.

Otto Persson, styrelseordförande
Tel: +46 40 40 00 59
E-mail: otto.persson@trainalliance.se

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Train Alliance är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023, kl. 10.30 CEST.

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialistbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza som Certified Adviser.