Regulatorisk

TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (publ), DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020.

Delårsrapporten 2020-06-30 i korthet:

-Summa rörelseintäkter för perioden januari-juni uppgick till 96,3 MSEK (43,0 MSEK). För det enskilda kvartalet april-juni uppgick rörelseintäkter till 46,4 MSEK (18,1 MSEK)

-För perioden januari-juni uppgick rörelseresultatet till 12,9 MSEK (6,3 MSEK). Rörelseresultatet i det enskilda kvartalet april-juni uppgick till 6,5 MSEK (2,4 MSEK).

-Vinstmarginal i förhållande till rörelsens intäkter för perioden januari-juni uppgick till 8,9% (6,2%). För det enskilda kvartalet april-juni uppgick vinstmarginalen till 9,9% (5,8%).

-Periodens resultat efter skatt, januari-juni, per aktie, uppgick till 0,49 Kr (0,12 Kr)

-Investeringar i strategiska tillgångar under perioden januari-juni har gjorts med 265,1 MSEK (33,2 MSEK). Av investeringarna så utgör 70,0 MSEK materiella anläggningstillgångar och 195,1 MSEK ökning av andel i intressebolag.

-Justerat substansvärde per aktie uppgår vid utgången av perioden till 62,10 kr (eget kapital med justering för övervärde i marktillgångar med avdrag för aktuell skattesats dividerat med utgående antal aktier).

-Soliditet 76,8% (59,6%)

-Bolaget signalerar försiktig positivism och anger en framtidsbedömning med en stark orderstock att hålla en väsentligt starkare årsomsättning än fg år och med en bibehållen intjäningsförmåga.

-Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 17.419.256 st (22.288.566 st)

Delårsrapporten i sin helhet finns under följande länk:

trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

tel. +46 40 40 00 59

mail: otto.persson@trainalliance.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti  2020 kl. 08.00 CET.