Regulatorisk

TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (publ), DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020.

Delårsrapporten i korthet:

-Summa rörelseintäkter för perioden uppgick till 49,9 MSEK (25,0 MSEK).

-Periodens rörelseresultat uppgick till 6,4 MSEK (3,9 MSEK)

-Vinstmarginal i förhållande till rörelsens intäkter uppgick till 7,9% (6,5%)

-Periodens resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,32 Kr (0,07 Kr)

-Investeringar i strategiska tillgångar under perioden har gjorts med 255,8 MSEK (11,6 MSEK). Av investeringarna så utgör 60,9 MSEK materiella anläggningstillgångar och 194,9 MSEK ökning av andel i intressebolag. Av dessa investeringar så betalades 100 MSEK med aktier via riktad emission och apport.

-Justerat substansvärde per aktie 61,80 kr (eget kapital med justering för övervärde i marktillgångar med avdrag för aktuell skattesats dividerat med utgående antal aktier).

-Soliditet 74,4% (60,1%)

-Bolaget blev i februari noterade på Nasdaq First North Growth Market och fick i anslutning till detta dryga 7 tusen nya aktieägare. I nyemissionen och med avdrag för kostnader härom så tillfördes bolaget 272,8 MSEK.

-Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 17.419.256 st (22.288.566 st)

VD:s kommentar i korthet

Bolagets VD Joakim Weijmer kommenterar hur verksamheten påverkas av COVID 19. Vidare kommenterar han hur järnvägsbranschen med persontrafiken och dess fordonsflotta till stor del är avställd på grund av det markant minskade resandet. Vidare kommenterar han om godstrafiken som har klarat sig bättre och styr om sina transporter. Train Alliance har stärkt upp sin strategiska tillgångsmassa i form av ytterligare mark i mälardalen och VD Joakim Weimer avslutar sitt VD ord med:

”Genom noteringen har också bolagets likvida situation väsentligt stärkts upp och bolaget är välkonsoliderat för att genomföra sin affärsagenda och bli en excellent anläggningspartner.”

Delårsrapporten i sin helhet

Delårsrapporten i sin helhet finns under följande länk:

trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

tel. +46 40 40 00 59

mail: otto.persson@trainalliance.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 08.00 CET.