Regulatorisk

TRAIN ALLIANCE SWEDEN AB (publ), DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020.

Delårsrapporten 2020-09-30 i korthet:

-Summa rörelseintäkter för perioden januari-september uppgick till 140,4 MSEK (67,0 MSEK). För det enskilda kvartalet juli-september uppgick rörelseintäkter till 44,1 MSEK (23,9 MSEK)

-För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till 20,4 MSEK (10,1 MSEK). Rörelseresultatet i det enskilda kvartalet juli-september uppgick till 7,5 MSEK (3,8 MSEK).

-Vinstmarginal i förhållande till rörelsens intäkter för perioden januari-september uppgick till 9,0% (7,6%). För det enskilda kvartalet juli-september uppgick vinstmarginalen till 9,1% (10,0%).

-Periodens resultat efter skatt, januari-september, per aktie, uppgick till 0,72 Kr (0,52 Kr)

-Investeringar i strategiska tillgångar under perioden januari-september har gjorts med 266,4 MSEK (147,5 MSEK). Av investeringarna så utgör 70,3 MSEK materiella anläggningstillgångar och 196,1 MSEK ökning av andel i intressebolag.

-Justerat substansvärde per aktie uppgår vid utgången av perioden till 62,30 kr (eget kapital med justering för övervärde i marktillgångar med avdrag för aktuell skattesats dividerat med utgående antal aktier).

-Soliditet 78,8% (59,0%)

-Antalet aktier vid periodens utgång uppgick till 17.419.256 st (9.715.426 st) varav 2.000.000 st aktier är röststarka A-aktier.

-Bolaget signalerar fortsatt försiktig positivism och anger en framtidsbedömning med en solid projektportfölj och orderstock och bedömer en på helårstakt förbättrad årsomsättning mot föregående år med en bibehållen intjäningsförmåga.

Delårsrapporten i sin helhet finns under följande länk:

trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, kontakta Bolaget genom:

Otto Persson, styrelseordförande

tel. +46 40 40 00 59

mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza

Tel +46 8 409 421 20

Mail: ca@avanza.se

 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober  2020 kl. 08.00 CET.