Regulatorisk

Utnyttjande av övertilldelningsoption, avslutande av stabiliseringsperiod och nyemission av 703 830 aktier av serie B

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDKOREA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Avanza Bank AB (publ) (”Avanza”) utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 703 830 aktier av serie B i Train Alliance Sweden AB (publ) (”Train Alliance” och/eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

I samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier av serie B i Train Alliance (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North Growth Market har Avanza haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder, som syftar till att stödja kursen för aktierna, har kunnat utföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och har kunnat genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Growth Market och avslutades 30 kalenderdagar därefter. Avanza har inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och har inte heller lämnat några garantier för att stabilisering skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Avanza har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat Bolaget att stabiliseringsåtgärder omfattande sammanlagt 46 170 aktier av serie B har vidtagits i Bolaget (i enlighet med Artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning) på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och det kommer inte att genomföras några ytterligare stabiliseringstransaktioner. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på Avanza är Pauline Holst Blomqvist (tel. +46 8 562 250 00).

I samband med Erbjudandet lånade Avanza 750 000 befintliga aktier av serie B i Bolaget av ett antal aktieägare (”Aktieägarna”) i syfte att säkerställa leverans av övertilldelade aktier av serie B i Erbjudandet. Bolaget ställde ut en övertilldelningsoption till Avanza, vilket har inneburit att Avanza senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market varit berättigade att teckna upp till 750 000 aktier av serie B till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet (det vill säga 50 SEK per aktie) för att neutralisera den position som uppstått efter övertilldelning i Erbjudandet och skyldigheten att lämna tillbaka lånade aktier av serie B i Bolaget till Aktieägarna.

Eftersom Avanza har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 46 170 aktier av serie B i Bolaget har Avanza idag meddelat att de har utnyttjat övertilldelningsoptionen avseende 703 830 aktier av serie B. Med anledning av utnyttjandet av del av övertilldelningsoptionen har Train Alliance beslutat att genomföra en nyemission om 703 830 aktier av serie B till Avanza, varefter det totala antalet utestående aktier i Train Alliance uppgår till 15 419 256 (varav 2 000 000 aktier av serie A och 13 419 256 aktier av serie B).

Stabiliseringsinformation

Emittent: Train Alliance Sweden AB (publ)
Instrument: B-aktier (SE0012904779)
Erbjudandestorlek (aktier): 5 000 000
Övertilldelningsoption (aktier): 750 000
Erbjudandepris (SEK): 50,00
Ticker: TRAIN B
Stabiliseringsansvarig: Avanza

 

Stabiliseringstransaktioner

Datum Kvantitet (antal aktier) Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (genomsnitt) Valuta Handelsplats
2020-03-12 10 000 49,00 48,15 48,64 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2020-03-13 5 508 49,00 48,00 48,60 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2020-03-16 11 800 49,75 47,40 48,84 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2020-03-17 7 537 49,90 48,55 49,33 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2020-03-18 11 075 49,90 48,90 49,38 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
2020-03-20 250 49,90 49,80 49,84 SEK Nasdaq First North Growth Market Sweden
             

Denna information är sådan som Train Alliance Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 18:30 CET.

Train Alliance i korthet

Train Alliance har som affärsidé att långsiktigt och industriellt försörja operatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsrelaterade verksamheter inom underhåll och logistik.

Bolaget arbetar i nära samarbete med operatörer och hyresgäster för att tillhandahålla produktionsanläggningar med hög effektivitet och kapacitet som direkt ger möjlighet till effektivisering och stora kostnadsbesparingar.

Train Alliance har sitt säte i järnvägsorten Hallsberg och ägs av privata och institutionella ägare med såväl lokal som internationell förankring. Inom ägarskaran finns bland annat tyska järnvägskoncernen Wiebe, en av Europas ledande koncerner inom järnvägsrelaterad bygg- och ingenjörsteknik.

För ytterligare information

Eric Thysell, IR-ansvarig
0735-67 02 60
eric.thysell@trainalliance.se

Kontaktuppgifter till Certifed Adviser är:

ca@avanza.se

08 – 562 250 00

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som emitterats av Bolaget. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare bör inte förvärva några värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande, baserat på annan information än i ett prospekt. Godkännande och registrering av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017.

Varken detta pressmeddelande eller informationen häri får offentliggöras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet eller distributionen skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument enbart till personer som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)­(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.