Inbjudan till teckning av aktier i Train Alliance Sweden AB (publ)

Train Alliance genomför en fullt garanterad förerädesemission. Mer information finns på sidan

Företrädesemission 2021 – Train Alliance