Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2022

Oktober – december 2022

 • Rörelsens intäkter uppgick till 25,8 (54,3) mkr
 • Rörelseresultatet steg till 7,9 (5,9) mkr
 • Nettoresultatet ökade till 22,2 (3,4) mkr
 • Resultatet per aktie ökade till 0,84 kr (0,13)

Helåret 2022

 • Rörelsens intäkter steg 88 procent till 265,0 (141,0) mkr, varav vinst från försäljning av Rikskombiterminalerna i Sigtuna utgjorde 115,9 mkr
 • Rörelseresultatet steg till 121,0 (25,5) mkr
 • Nettoresultatet ökade till 116,7 (19,4) mkr
 • Resultatet per aktie ökade till 4,42 (0,78) kr
 • Det justerade substansvärdet per aktie steg 96 procent till 133,2 kr (68,0 kr)
 • Styrelsen kommer föreslå en utdelning om 6,26 (0) kr per aktie för verksamhetsåret 2022

Väsentliga händelser

 • Inga väsentliga händelser inträffade under fjärde kvartalet

VD har ordet

Intresset för transporter på järnväg stärker Train Alliance

Vi har nu lämnat verksamhetsåret 2022 som blev ett bra år för Train Alliance trots orostider i Europa och begynnande lågkon­junktur med hög inflation och dyrare omkostnader. För Train Alliance del ser vi att kommande år blir än bättre då våra aktivi­teter och uppdrag är många, vilket också krävt en utökad orga­nisation.

Väl rustade för 2023

Försäljningen av Rikskombiterminalen i Rosersberg, Sigtuna gav god lik­viditet som stärker Train Alliance avsevärt. Inför 2023 står vi väl rustade för våra kommande affärer och uppdrag. Vi kvarstår som infrastrukturförvaltare i ett långt kontrakt med den nya terminalägaren där vi också bistår i det pågående och kommande arbetet med att utveckla anläggningen. 

Stort intresse för Sigtuna

Vårt planeringsarbete i Sigtuna har varit omfattande sedan detaljplanen för Brista verksamhetsområde vann laga kraft i janu­ari 2022. Vi startade direkt med en kapacitets- och funktions­utredning tillsammans med Trafikverket vilket är starten för ut­veckling av de områden vi äger och förvaltar. Godstrafiken till och från Stockholmsområdet har en stor potential att styras över från landsväg till järnväg vilket ligger inom ramen för Shift2Rail. Intresset att etablera sig i norra Stockholm är stort och inkluderar också lokala transporter med el- och vätgaslast­bilar till slutkunderna för att skapa låga utsläppsavtryck i hela transportkedjan.

Ett nytt linjenät skapas

Under 2022 påbörjade vi arbetet med att stärka vårt nationella linjenät av platser för godstrafiken där vi kommer att öka ambit­ionen vilket förutom Hallsberg även avser Malmö, Göteborg, Borlänge och Norrland. Dessa platser planeras primärt för att klara morgondagens krav på modernt lokunderhåll men även för att klara godsvagnsreparationer i de tunga stråken.

Under 2022 slutförde vi arbetet med en ny underhållsverkstad för spårgående arbetsmaskiner samt tog det första spadtaget för en ny lokverkstad i Hallsberg som ska levereras under 2023.

Inom segmentet logistik har det under 2022 inkommit många konkreta förfrågningar vilket inte minst avser Hallsberg. Arbetet med att följa upp dessa förfrågningar kommer att fortsätta under 2023.

Train Alliance har under 2022 även fått uppdrag att koncept­utveckla järnvägsanläggningar i Boden, Ånge, Kalmar samt Trelle­borg vilket är arbeten som kommer att fortgå in i 2023.

Högre krav på miljö

Kraven på oss inom Taxonomi och miljö har ökat avsevärt vilket medfört att vår senaste verkstad i Hallsberg som invigdes 15 de­cember byggts enligt de nya EU kraven. Under november erhöll vi vårt miljöcertifikat enligt ISO 14001:2015 vilket tillsammans med vårt tidigare kvalitetscertifikat enligt ISO 9001:2015 skapar en ledningsstruktur som höjer vår förmåga i kundarbetet samtidigt som det ger en effektivare organisation.

Vi är dock oroade över den sedan länge bristande kapaciteten på befintliga stambanor och större järnvägslinjer i Sverige. Det är viktigt att det i närtid sker investeringar i statens infrastruktur så att marknadens behov och önskemål kan uppfyllas samtidigt som uppsatta klimatmål säkerställs över tid.

Det intressanta och händelserika året 2022 följs nu av ökad akti­vitet 2023. Jag vill avslutningsvis tacka våra aktieägare och kunder för förtroendet.

Hallsberg 24 februari 2023

Joakim Weijmer, VD Train Alliance

Fullständig bokslutskommuniké bifogas detta pressmeddelande och återfinns på följande länk: https://www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

Denna bokslutskommuniké är sådan information som Train Alliance är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023, kl. 08.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza Bank AB

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialistbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza som Certified Adviser.