Regulatorisk

Train Alliance delårsrapport för första kvartalet 2023

Januari – mars 2023

  • Rörelsens intäkter uppgick till 67,4 (38,2) mkr
  • Rörelseresultatet steg till 9,1 (9,3) mkr
  • Nettoresultatet ökade till 6,4 (5,8) mkr
  • Resultatet per aktie ökade till 0,24 kr (0,22)
  • Det justerade substansvärdet steg något till 133,40 kronor (133,20 vid årsskiftet)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Styrelsen noterade i april att bolaget står finansiellt väl rustat för framtiden, bland annat med en orderbok för kommande 24 månader som summerar till 376 mkr. Styrelsen avser därför att årligen pröva hur stora medel som kan delas ut till aktieägarna.
  • För aktieägarnas bästa föreslår styrelsen att den föreslagna utdelningen om 6,26 kronor per aktie ska ske genom ett automatiskt inlösenförfarande. För att även förbättra förutsättningarna för handel i aktien föreslår styrelsen en samtidig aktiesplit där varje aktie delas i fyra, tre ordinarie aktier och en inlösenaktie.
NYCKELTAL Q1 2023 Q1 2022 2022
Rörelseintäkter, tkr 67 401 38 207 141 323
Rörelseresultat, tkr 9 144 9 344 121 002
Periodens resultat, tkr 6 370 5 760 116 671
Resultat per aktie, kr 0,24 0,22 4,42
Rörelsemarginal, % 13,6 24,4 45,7
Kassaflöde löpande verksamhet, tkr -71 383 -19 496 -234 731
Justerat substansvärde per aktie, kr 133,4 127,9 133,2

VD har ordet

Stark omsättning under kvartalet

Det arbete som genomfördes under 2022 visade på ansatsen och inriktningen för vad vi ska leverera under 2023. Första kvartalet har helt följt plan.

Arbetet med kapacitets- och funktionsutredningen i Sigtuna, som pågår tillsammans med Trafikverket sedan 2022, är inne i sitt slutskede. Denna blir startpunkten för att förverkliga en kapacitetsförstärkning med en ny överlämningsbangård för godstrafikens behov mellan Brista och Rosersberg, vilken ökar möjligheten att köra fler godståg till och från Sigtuna. Redan nu efterfrågar marknaden ett antal helt nya tåglägen vilket stärker våra prognoser för utvecklingen i Sigtuna. Rikskombiterminalens framtida utveckling i TEN-stråket för att kunna hantera 1 000 m godståg är säkerställt vilket tillsammans med expansionsområden runt terminalen säkerställer kapacitet och tillväxt.

Arbetet med att bygga upp ett nätverk för godstrafikens behov av underhåll av lok och vagnar fortsätter. Under första kvartalet investerade vi 31 MSEK i mark i Malmö i ett mycket strategiskt läge med anslutning till både gods- och personbangården.

Vi levererade även en koncept- och förstudie för ombyggnad av Kalmardepån som kollektivtrafikmyndigheten använder som underhållsverkstad för regionaltåg. Verkstaden behöver anpassas till en ny generation motorvagnar som levereras inom något år. Med det underlag vi tagit fram kan ägaren tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten besluta om vilka av förslagen som ska förverkligas. Train Alliance deltar i processen som stöd och rådgivare.

I Ånge pågår en process för att Train Alliance ska ta över infrastrukturförvaltningen av kommunens järnvägsspår vilket vi kan göra i egenskap av infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd från Transportstyrelsen. Vi räknar med att ta över förvaltningen av de aktuella sidospåren senast under tredje kvartalet 2023 vilket blir ytterligare ett förvaltningsuppdrag som kommer löpa över tid.

Arbetet i Hallsberg fortgår enligt tidplan med fokus på att leverera den nya lokverkstaden till Siemens Mobility med inflyttning under fjärde kvartalet 2023.

Logistikförfrågningar ökar alltmer

Förfrågningar om etableringsmöjligheter för logistikanläggningar med järnvägsanslutning inkommer i allt högre takt. Detta är ett område vi avser växa inom under året. Här finns goda möjligheter till mycket intressanta affärer i linje med vår ambition att utveckla sido- och kringfunktioner till järnvägsanläggningarna.

Nya aktiviteter under första kvartalet

Under kvartalet blev vi associerad medlem i Västsvenska Handelskammaren för att därigenom kunna påverka nödvändiga infrastrukturinvesteringar som i förlängningen skapar bättre kapacitet för att köra mer gods på järnväg vilket i sin tur stärker Hallsberg och Sigtuna. Vi ser fram mot medlemskapet som också ligger nära vårt engagemang i Västra stambanegruppen.

Train Alliance medverkar även i styrelsen för Hallsberg Railcenter som är ett initiativ från Hallsbergs kommun och Region Örebro där flera aktörer deltar. Målet är att skapa plats för både fysiska anläggningar för övning och praktik samt teoriutbildning.  Kompetensförsörjning är en mycket viktig del i ett fungerande järnvägssystem.

Första kvartalet är en mycket bra inledning på 2023 med god framdrift i ett läge då Train Alliance står väl rustat för de aktiviteter som finns på planeringshorisonten.  

Hallsberg 9 maj 2023

Joakim Weijmer, VD Train Alliance

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande och återfinns på följande länk: https://www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

Denna delårsrapport är sådan information som Train Alliance är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2023, kl. 08.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza Bank AB

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialiserat fastighetsbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza som Certified Adviser.