Regulatorisk

Train Alliance delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Juli – september 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 65,5 (74,2) mkr. Jämförelsesiffran innehåller 66 mkr i realisationsresultat från försäljning av Rikskombiterminalerna i Sigtuna
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,3 (49,0) mkr
 • Nettoresultatet uppgick till 4,5 (43,3) mkr
 • Resultatet per aktie var 0,06 kr (0,57)
 • Det justerade substansvärdet uppgick till 40,34 kronor per aktie, efter inlösen motsvarande 2,09 kronor per aktie (45,7 vid årsskiftet).
 • Soliditeten uppgick till 89,6% (86,6%)

Januari – september 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 209,8 (239,2) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 182,3 (126,1) mkr
 • Nettoresultatet uppgick till 27,6 (113,1) mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,25 kr (1,19)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Varje aktie delades upp i 3 nya ordinarie aktier samt en inlösenaktie som löstes in för 6,26 kronor (motsvarande 2,09 kronor efter aktiesplit).
NYCKELTAL Q3 2023 Q3 2022 9M 2023 9M 2022 2022
Rörelseintäkter, tkr 65 499 74 236 209 800 239 249 265 027
Rörelseresultat, tkr 6 266 49 022 27 463 113 149 121 002
Periodens resultat, tkr 4 508 45 347 19 421 94 439 116 671
Resultat per aktie, kr* 0,06 0,57 0,25 1,19 1,47
Rörelsemarginal, % 9,6 66,0 13,1 47,3 45,7
Kassaflöde löpande verksmht, tkr 30 994 -36 332 33 392 -76 370 -234 731
Justerat substansvärde/ aktie, kr* 40,34 43,55 40,34 43,55 44,4
Soliditet, % 89,6 86,6 91,0 83,3 89,2

 

*justerat för aktiesplit i juli 2023

VD har ordet – Helt ny lokverkstad levererad i Hallsberg

Fokus under tredje kvartalet har legat på att leverera upp­drag i Hallsberg. Intrimningsperioden för Infranords under­hållsverkstad slutfördes och verkstaden har därmed slut­levererats. Siemens nya lokverkstad, för vilken första spad­tag togs den 14 december 2022, fick den 28 september 2023 klartecken att sättas i drift. Siemens har flyttat in och nu väntar iordningställande och intrimning innan full pro­duktion kan starta. Verkstaden som tillhör den nya generat­ionens produktionsanläggning för lokunderhåll har byggts på rekordtid. Projektet har inte bara följt tidplan, utan även budget, samt leverans av funktion och kapacitet, vilket gör att vi kan känna oss stolta över det.

Fler aktiviteter väntar i Hallsberg. Vi planerar en helt ny väganslutning till Ralaområdet som ska möjliggöra fortsatt etablering på området, framförallt inom logistik. Vi studerar flera olika alternativ på större järnvägsanslutna byggnader. Planeringen för att järnvägsmässigt ansluta Ralas norra del vid Sannahed fortgår, vilket kommer att skapa redundans och öppna för nya flödeslösningar.

Hallsberg är också en av orterna i vårt nationella linjenät för lok- och godsvagnsunderhål, där planeringen idag kommit längst i Malmö och Borlänge. Marknaden har visat ett stort intresse för de orter vi lanserat, och kanske allra mest för Göteborg.

Parallellt utvecklar vi även vårt linjenät för järnvägsanslutna godsterminaler, vilket vi kommer att lägga mycket kraft på den närmaste tiden med planering av nya anpassade termi­naler på ett antal platser i Sverige.

Arbetet med funktionsutredningen för Sigtuna har dragit ut på tiden till följd av ansträngda resurser hos Trafikverket. Vi bedömer nu att funktionsutredningen fastställs under inne­varande kvartal, vilket också blir starten för det fortsatta arbetet med att öka järnvägskapaciteten för rikskombiter­minalen och Brista järnvägsterminal.

Ytterligare en viktig händelse under tredje kvartalet var att vi färdigställde inlösenförfarandet där vi genom inlösen be­talade ut 165 miljoner kronor av balanserade vinstmedel till aktieägarna. Trots detta fortsätter vi att stå starka finansi­ellt med en god soliditet. Tiderna är ansträngda med rela­tivt hög inflation och höga räntor vilket påverkar viljan att investera i nya projekt. Framtiden för järnvägsansluten logistik och dess gröna avtryck ser dock mycket ljus ut, vil­ket passar in excellent i våra järnvägsanslutna marklägen i direkt anslutning till huvudsystemet och TEN-T nätet.

Train Alliance har även under kvartal tre uppdrag att utgöra projektstöd med koncept och rådgivning för Kalmar tåg­depå som ska byggas om och till för att anpassas för de nya motorvagnstågen som är beställda till regionaltrafiken. Likaså har vi en pågående aktivitet att stödja i arbetet med järnvägsanslutning till megaprojektet H2GS-anläggningen i Boden. Dessa båda uppdrag kommer att pågå in i 2024.

Slutligen kan vi konstatera att det fortsatt är bra efter­frågan från marknaden inom alla våra segment vilket skapar goda förutsättningar för bolaget.

Joakim Weijmer, VD Train Alliance

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande och återfinns på följande länk: https://www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

Denna delårsrapport är sådan information som Train Alliance är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023, kl. 08.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Tel. +46 40 40 00 59

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza Bank AB

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialiserat fastighetsbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza som Certified Adviser.