Delårsrapport Q1 2024

 • JUSTERAT SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 36,6 KR  
 • SOLIDITET 74,8% (72,3% vid årsskiftet)
 • RÖRELSENS INTÄKTER 53,6 MKR (67,4 MKR)
 • RÖRELSERESULTAT 6,1 MKR (9,1 MKR)

Januari – mars 2024

 • Rörelsens intäkter uppgick till 53,6 (67,4) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,1 (9,1) mkr
 • Nettoresultatet uppgick till 4,7 (6,4) mkr
 • Resultatet per aktie var 0,06 kr (0,08)
 • Det justerade substansvärdet uppgick till 36,6 kronor per aktie
 • Soliditeten uppgick till 74,8% (72,3% vid årsskiftet)

Händelser under kvartalet

 • Ett marksäkringsavtal tecknades med ett europeiskt logistikföretag för etablering av en järnvägsansluten godsterminal i Hallsberg Rala. Markområdet är 100 000 kvm och avyttras för 900 kr/kvm.
 • Funktionsutredningen för Sigtuna fastställdes, vilken möjliggör kapacitetshöjningar i sidosystemet och mer attraktiva lösningar för kunder.
 • Train Alliance beslutade att investera ca 76 MSEK i en ny modern lokverkstad i Borlänge som hyrs ut till tyska Akiem under 25 år. Verkstaden planeras stå klar under hösten 2024.
 • Marksäkringsavtal tecknades med Siemens Mobility med avsikt att etablera en ny modern lokverkstad i Malmö.
 • Planbesked erhölls för ett markområde på 91,5 ha i Tillberga, Västerås
NYCKELTAL Q1 2024 Q1 2023 2023
Rörelseintäkter, tkr 53 607 67 434 272 717
Rörelseresultat, tkr 6 059 9 144 38 945
Periodens resultat, tkr 4 699 6 370 36 918
Resultat per aktie, kr* 0,06 0,08 0,46
Rörelsemarginal, % 11,3 13,6 14,3
Kassaflöde löpande verksamhet, tkr 6 333 -71 383 300 600
Justerat substansvärde/ aktie, kr* 36,6 44,5 37,5
Soliditet, % 74,8 92,0 72,3

  

 

  

 

 

   

 

*omräknat för aktiesplit i juli 2023

VD har ordet – Viktiga aktiviteter under kvartalet för vår tillväxt

Det första kvartalet för 2024 har varit en intensiv period där vi tagit flera viktiga steg i för att säkerställa vår verksamhet och tillväxt.

Vad gäller siffrorna i rapporten finns några saker att kommentera. Att omsättningen sjönk hör samman med att vi genomfört ett flertal mindre projekt, till skillnad från i fjol då vi företrädesvis arbetade med två större projekt. I denna typ av projekt är bruttomarginalerna goda, vilket håller uppe lönsamheten. Vi har god kontroll över våra kostnader, trots prisökningar.

Den andra siffran att kommentera är det justerade substansvärdet. Ränteläget påverkar detta negativt genom att pressa priserna på etableringsklar exploateringsmark. Här är värt att notera att i det avtal vi slöt för Hallsberg under kvartalet, säljs marken till 900 kr/m2, vilket är högre än vad vi använder i beräkningen av det justerade substansvärdet.

Dessa faktorer gör att vi känner god tillförsikt kring bolagets finansiella utveckling. Vi räknar dessutom med att starta större projekt under året. I Borlänge startar bygget av en lokverkstad för kunds räkning och även i Sigtuna kommer aktiviteten att öka, efter att funktionsutredningen kommit på plats.

Denna utredning som handlar om förbindelsespår mellan Rosersberg driftplats och Brista verksamhetsområde, fastställdes den 25 mars. Detta gör det möjligt att starta förverkligandet av kapacitetshöjande åtgärder i sidosystemet i Sigtuna vilket kommer att skapa mer attraktiva lösningar för våra kunder. Nästa fas innehåller ett genomförandeavtal med Trafikverket som blir starten för järnvägsprojekteringen som ansluter direkt till TEN-T nätet.

Parallellt inlämnades en ansökan om EU-bidrag för dessa investeringar som stöttar den viktiga omställningen till att öka godstransporterna på järnväg och skapa koldioxidneutrala transporter i hela transportkedjan.

Design- och konceptarbete för Hallsberg är i gång för det europeiska logistikföretag som vi tecknade ett marksäkringsavtal med under kvartalet. Det initiala och styrande arbetet är hur järnvägsanslutningarna till logistikbyggnaderna ska utformas för att få en optimal hantering. Arbetet kommer att fortgå fram till hösten innan beslut fattas om nästa steg.

I Hallsberg har Train Alliance också gett klartecken till att medverka i Railcenter Hallsberg, ett kluster med flera parter som har till syfte att säkerställa utbildningar och kompetens för järnvägen. Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga för hela branschen.

Vårt projekt i Borlänge har nu startat efter vinterperioden och den nya lokverkstaden kommer att byggas i ett högt tempo för att kunna levereras till vår nya hyresgäst under hösten 2024.

Under kvartalet fick Train Alliance i uppdrag av Ånge kommun att överta ansvaret som infrastrukturförvaltare för de kommunägda järnvägsspåren. Uppdraget omfattar järnvägsspåren vid terminalområdet i Ånge med bland annat en större flis- och timmerterminal. Detta uppdrag hanteras avtalsmässigt som ett så kallat nödavtal tills kommunen kan göra en upphandling.

Detta är Train Alliance första uppdrag att agera som infrastrukturförvaltare på kommunägda järnvägsspår. Kraven på infra-strukturförvaltarna ökar och de nya järnvägslagarna som började gälla förra året kommer att kräva mer och mer specialistkunskap vilket kan vara svårt för en kommun att säkerställa då detta inte är kommunens kärnuppdrag. Inom detta område ser Train Alliance en affärsmöjlighet att stödja och bidra till kommuner runt om i Sverige.

Vintern har påverkat järnvägstrafiken negativt med inställda tåg och olika driftstörningar. Detta har å andra sidan föranlett en hög beläggning hos våra hyresgäster i Hallsberg där avisning och hjulsvarvsanläggningen har levererat på en hög nivå under hela perioden. Train Alliance har genom sina investeringar indirekt hållit hjulen rullande trots ett besvärligt vinterväder.

Vi ser att första kvartalet är en bra inledning på 2024 med en god framdrift som fortsätter i ett läge då Train Alliance är väl rustat och anpassat för det som ligger framför oss.

Joakim Weijmer, VD Train Alliance

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande och återfinns på följande länk: https://www.trainalliance.se/for-investerare/finansiella-rapporter/

Denna helårsrapport är sådan information som Train Alliance är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024, kl. 08.00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Persson, styrelseordförande

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Certified Adviser

Avanza Bank AB

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialiserat fastighetsbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 3 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza som Certified Adviser.

Läs mer